Türkiye’de Faizsiz Finans Kuruluşları Açısından Bir Dönüm Noktası: Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) Üzerine Bir İnceleme (A Milestone in Terms Interest-Free Financial Institutions in Turkey: An Examination upon Interest-Free Finance Accounting Standards (IFFAS))

Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2019, 77-102

26 Pages Posted: 14 Jun 2019

Date Written: June 2, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Türkiye’de 1985 yılında faaliyet göstermeye başlayan faizsiz finans kuruluşlarının sektör payı 2019 Mart sonu itibarıyla %5,5 olarak gerçekleşmiştir. Sektör payının yeterince gelişmemesi çeşitli eksiklikler/sorunlar bulunduğunu göstermektedir. Bu eksikliklerden birisi faizsiz finans kuruluşlarının faaliyetlerine uygun muhasebe ve finansal raporlama çerçevesinin bulunmamasıdır. Bu kapsamda, faizsiz finans kuruluşlarının muhasebe ve raporlama çerçevesi eksikliğine yönelik olarak 21.05.2019 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından FFMS yayınlanmıştır. Düzenleme faizsiz finans kuruluşlarına ilave raporlama yükümlülükleri getirmektedir. Zekât ve sadaka fonu ile karz fonu kaynakları ve kullanımları tabloları bu yükümlülüklerden bazılarıdır. Ayrıca, yeni raporlama çerçevesi 2020 yılında uygulamaya gireceğinden faizsiz finans kuruluşlarının hazırlık çalışmalarını tamamlamak ve raporlama altyapılarını uyarlamak için sınırlı bir zamanı bulunmaktadır. Türk Bankacılık Sektörü açısından ise düzenlemenin sektör verilerinin konsolide edilmesi ve mevduat bankacılığı-katılım bankacılığı kıyaslamalarında eşleştirme sorunlarına neden olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan, yeni raporlama çerçevesi ile birlikte faizsiz finans kuruluşları faaliyetlerini faizsiz finans yaklaşımı çerçevesinde raporlama imkânına kavuşmuştur. Düzenlemenin getirdiği uygulamaların olumsuz gelişmelere neden olmaması için Türk Bankacılık Sektörü ve Türk Katılım Bankacılığı üzerindeki etkileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), KGK ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından izlenmeli, olumsuz etkilerin görülmesi halinde gerekli tedbirler alınmalıdır.

English Abstract: Market share of interest-free finance institutions, which started to operate in 1985 in Turkey, has been 5.5% as of 2019 March end. Underdevelopment of market share shows that there are various shortcomings/problems. One of these is that there is no accounting and financial reporting framework suitable for the activities of interest-free finance institutions. In order to eliminate the deficiency of accounting and reporting framework of interest-free finance institutions, IFFAS have been issued by Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (POA) on 05.21.2019. The regulation imposes additional reporting obligations to interest-free financial institutions. Fund resources and uses statements of zakat, alms and karz funds are some of these obligations. Moreover, there is a limited time to complete the preparatory works and adapt reporting infrastructures of interest-free finance institutions since new reporting framework will be implemented in 2020. In terms of the Turkish Banking Sector, it is expected that the regulation would cause pairing problems in the consolidation of sector data and in the comparison of deposit banking-participation banking. On the other hand, interest-free finance institutions have been able to report their activities within the framework of interest-free finance approach with the new reporting framework. In order not to cause unfavorable developments, implications of the regulation on Turkish Banking Sector and Turkish Participation Banking should be followed up by Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA), POA and Participation Banks Association of Turkey. If adverse effects are observed, necessary measures should be taken.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: FAİZSİZ FİNANS, KATILIM BANKALARI, FİNANSAL RAPORLAMA, MUHASEBE, FFMS, KGK, TÜRKİYE

JEL Classification: G21, G28, K29, M41

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Türkiye’de Faizsiz Finans Kuruluşları Açısından Bir Dönüm Noktası: Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) Üzerine Bir İnceleme (A Milestone in Terms Interest-Free Financial Institutions in Turkey: An Examination upon Interest-Free Finance Accounting Standards (IFFAS)) (June 2, 2019). Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2019, 77-102, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3397965

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
625
PlumX Metrics