Характеристики на социалните дейности и политики (The Characteristics of Social Activities and Policies)

6 Pages Posted: 17 Jun 2019

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria

Simeonov Simeon

University of Ruse - University Hospital; National Military University, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Date Written: June 7, 2019

Abstract

Bulgarian Abstract: Социалната политика трябва да се разглежда като дейност, която гарантира сигурността на лицата, засегнатите от рисковете на труда, семейството и живота. В по-широк аспект социалната политика регулира твърде широк кръг от социални отношения, които се отнасят до заетостта, доходите, образованието и други. Следователно социалната сигурност може да се приеме като основна цел на социалната политика. В съвременните концепции социалната сигурност се възприема като система от обществени правила, институции и социални плащания , които дават възможност за достойно съществуване на всеки човек, който се намира в необичайно жизнено положение. Следователно социалната сигурност може да се разглежда като комплекс от мерки за предпазване на хората, изпаднали в необичайна ситуация. Форми на социална сигурност: социално осигуряване; социално подпомагане; социално обезпечаване. Освен по своята същност, предназначение и финансиране социалното осигуряване и социалното подпомагане социалната политика се различават по принципите на организация и управление. Социалното подпомагане е децентрализирана система, а социалното осигуряване може да бъде централизирано или децентрализирано в зависимост от възприетите принципи. Чрез тези форми на социална сигурност, хората получават материална сигурност за своето съществуване на базата на общи и уеднаквени правила. При всички случаи обаче не винаги нуждаещите се ще бъдат обхванати от тези форми на социална сигурност, независимо от потребностите им от социална закрила. Възможни са случаи дори защитени от социалното осигуряване лица да изпаднат в състояние на нужда поради ниските доходи, получавани от тази система. В тези случаи е необходима намесата на социалното подпомагане като средство за „запушване на дупките”. За по ясна илюстрация социалното осигуряване може да се определи като първа защитна мрежа, а социалното подпомагане като втора защитна мрежа. т.е социалното подпомагане трябва да поема онази част от населението, която по едни или други причини не попада или изпада или от горните етажи на системата за социална защита или когато равнището.

English Abstract: Social policy should be seen as an activity that guarantees the security of those affected by the risks of labour, family and life. In a broader sense, social policy regulates a very broad range of social relationships that relate to employment, income, education, and others. Social security can therefore be seen as the main objective of social policy. In modern concepts, social security is perceived as a system of public rules, institutions and social payments that enable the dignified exitense of every person, who in an unusual state of vitality. Social security can therefore be seen as a set of measures to protect people in an unusual situation. Forms of social security: social security coverage; social assistance; social provision. Apart from thier nature, purpose and funding, social security and social assistance differ according to the principles of organization and management. Social assistance is a decentralized system, and social security can be centralized or decentralized depending on the principles adopted. Through these forms of social security, people receive material security for their existence on the basis of common and unified rules. In any case, however, not always will the indigent be covered by these forms of social security, regardless of their social protection needs. It is possible that even socially protected persons may be in need because of the low income received by this system. In such cases the intervention of social assistance is needed as a means of "plugging the holes". For the sake of clarity, social security can be defined as the first defense net, and social assistance as the second defense net, i.e. social assistance must take on the part of the population which, for one or other reason, does not fall from or land either from the upper levels of the social protection system or when the level of this protection has been insufficient or it provides social protection from the last instance.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: social assistance, social protection, social policy

JEL Classification: I00,I10

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Simeonov, Simeon, Характеристики на социалните дейности и политики (The Characteristics of Social Activities and Policies) (June 7, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3400610 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3400610

Venelin Terziev (Contact Author)

Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria ( email )

Sofia, 1000
Bulgaria

Simeon Simeonov

University of Ruse - University Hospital ( email )

Ruse, Ruse
Bulgaria

National Military University, Veliko Tarnovo, Bulgaria ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
50
Abstract Views
858
PlumX Metrics