Публични разходи за образование в страните-членки на ЕС: Клъстерен анализ (Public Expenditure on Education in the EU Member States: A Cluster Analysis)

Народностопански архив (Economic Archive) бр. 1/2019, стр. 59-75

Posted: 1 Jul 2019

See all articles by Angel Angelov

Angel Angelov

University of National and World Economy (UNWE)

Date Written: March 22, 2019

Abstract

Bulgarian Abstract: Настоящата статия цели да представи ангажираността на страните – членки на ЕС по отношение на провежданата от тях политика в областта на образованието. Основни моменти в статията са отчитане на значимостта от инвестиране в човешки капитал и доколко държавата се справя в ролята си на такъв „инвеститор“. Посредством клъстеризация на наличните данни в статията са диференцирани определени групи от страни в рамките на ЕС съобразно политиката на правителствата по финансирането на образователните услуги

English Abstract: The aim of this article is to present the commitment of EU Member States to their education policies. The key points in the article are the importance of investing in human capital and the effectiveness of the state as such an "investor". Through clusterization of the available data, the author has grouped the EU countries according to their governments’ policy on financing education.

Keywords: Публични разходи, образование, ЕС, финансиране

JEL Classification: H41, I22, I28

Suggested Citation

Angelov, Angel, Публични разходи за образование в страните-членки на ЕС: Клъстерен анализ (Public Expenditure on Education in the EU Member States: A Cluster Analysis) (March 22, 2019). Народностопански архив (Economic Archive) бр. 1/2019, стр. 59-75, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3411076

Angel Angelov (Contact Author)

University of National and World Economy (UNWE) ( email )

Studentsky Grad
Sofia, 1700
Bulgaria

HOME PAGE: http://blogs.unwe.bg/angelangelov/en/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
102
PlumX Metrics