Lične zamjenice kao jezična univerzalija (The Personal Pronouns As Linguistic Universal)

Riječ: časopis za nauku o jeziku i književnosti (Nikšić) (ISSN 0354-6039) 4 (1998), 2; 17-28

12 Pages Posted: 20 Aug 2019

Date Written: June 5, 1998

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: U članku se govori o semantičkim i gramatičkim posebnostima ličnih zamjenica naspram drugih vrsta riječi. Nadalje, opisuju se sličnosti i razlike ličnih zamjenica prvog i drugog lica u usporedbi s ličnom zamjenicom trećeg lica. Nakon toga se lična zamjenica trećeg lica dovodi u vezu s pokaznim zamjenicama. I danas ima mnogo jezika u kojima nije nastao zaseban oblik za ličnu zamjenicu trećeg lica, nego se u toj funkciji koristi pokazna zamjenica.

English Abstract: The paper deals with semantic and grammatical features of personal pronouns. The lst and 2nd person pronouns are compared with the 3rd person pronoun. Distinct features of the 3rd person pronun are described in detail. The 3rd person pronoun is also compared with the demonstrative pronouns.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: grammar, semantics, pragmatics, deixis, anaphora, demonstrative pronouns, personal pronouns

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Lične zamjenice kao jezična univerzalija (The Personal Pronouns As Linguistic Universal) (June 5, 1998). Riječ: časopis za nauku o jeziku i književnosti (Nikšić) (ISSN 0354-6039) 4 (1998), 2; 17-28. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3438735

Snježana Kordić (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available

HOME PAGE: http://snjezana-kordic.from.hr/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
70
PlumX Metrics