اثر ترکیبی لیزوزیم و اسانس آویشن شیرازی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس (The Combined Effect of Lysozyme and Zataria Multiflora Essential Oil on Vibrio Parahaemolyticus)

Journal of Medicinal Plants

9 Pages Posted: 26 Aug 2019 Last revised: 3 Sep 2019

See all articles by Afshin Akhondzadeh Basti

Afshin Akhondzadeh Basti

University of Tehran

Majid Aminzare

Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

Seyed Mehdi Razavi Rohani

Urmia University

Ali Khanjari

University of Tehran

Negin Noori

University of Tehran

Ashkan Jebelli Javan

Semnan Univesity

Ali Taheri Mirghed

University of Tehran

Mojtaba Raeisi

Golestan University of Medical Sciences

Hossein Naghili

Urmia University

Fatemeh Mohammadkhan

University of Tehran

Date Written: August 19, 2014

Abstract

Persian Abstract: مقدمه: مطالعات مختلفی در ارتباط با اثر اسانس ها و بعضی آنزیم ها بر روی ميكرواورگانيسم هاي بيماريزاي مواد غذايي در محیط کشت و غذا انجام گرفته است.
هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان اثر اسانس آویشن شیرازی و لیزوزیم بصورت تنها و توام در مهار رشد ویبریو پاراهمولیتیکوس در محیط کشت بود.
روش بررسی: در مطالعه حاضر سعی بر آن شد تا اثر اسانس آویشن شیرازی و لیزوزیم به صورت جداگانه و توأم از طریق اندازه گیری MIC آنها به دو روش ماکرودایلوشن و میکرودایلوشن، بر روی یکی از باکتری های مهم بیماریزای مواد غذایی (ویبریو پاراهمولیتیکوس)، مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتایج: در این مطالعه MIC آویشن شیرازی به روش ماکرودایلوشن 01/0% و به روش میکرودایلوشن 02/0% محاسبه گردید. لیزوزیم نیز تا غلظت 1000 میکروگرم در میلی لیتر نتوانست جلوی رشد باکتری را بگیرد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اسانس آویشن شیرازی نسبت به لیزوزیم اثر مناسب تری در کاهش میزان ویبریو پاراهمولیتیکوس دارد.اگرچه حضور توأم اسانس و لیزوزیم باعث کاهش MIC نگردید، ولی نتایج بررسی منحنی رشد تحت تاثير غلظت تحت بازدارندگي نشان می دهدکه ترکیب این دو ماده باعث افزایش فاز تأخیری مي¬شود که این اثر در میکروبیولوژی مواد غذایی دارای اهمیت بالایی می باشد.


English Abstract: Background: Various studies have been conducted to show the effects of essences and enzymes on foodborne pathogens in culture media.

Objective: The aim of this study was to determine the effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil and lysozyme alone and in combination on preventing growth of Vibrio parahaemolyticus in culture media.

Methods: In this study, the MIC of Zataria multiflora Boiss. essential oil and lysozyme, together and alone, on Vibrio parahaemolyticus, was determined by using macro and microdilution methods.

Results: The MIC of Zataria multiflora essential oil determined 0.01% and 0.02% by using macro and microdilution methods, respectively and lysozyme at 1000 mg/mL concentration could not inhibit the growth of V. parahaemolyticus.

Conclusion: According to the results of current study, Zataria multiflora essential oil showed better results in comparison with lysozyme, moreover Applying lysozyme and essential oil together did not decrease MIC, but extended the latent phase of V. parahaemolyticus, which considered an important factor in microbiology.

Note: Downloadable document is in Persian.

Keywords: Vibrio parahaemolyticus, Zataria multiflora, Essential oil, Lysozyme

Suggested Citation

Akhondzadeh Basti, Afshin and Aminzare, Majid and Razavi Rohani, Seyed Mehdi and Khanjari, Ali and Noori, Negin and Jebelli Javan, Ashkan and Taheri Mirghed, Ali and Raeisi, Mojtaba and Naghili, Hossein and Mohammadkhan, Fatemeh, اثر ترکیبی لیزوزیم و اسانس آویشن شیرازی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس (The Combined Effect of Lysozyme and Zataria Multiflora Essential Oil on Vibrio Parahaemolyticus) (August 19, 2014). Journal of Medicinal Plants, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3439684

Afshin Akhondzadeh Basti

University of Tehran ( email )

16th Azar St., Enghelab Sq
Tehran, UT 1417466191
Iran

Majid Aminzare (Contact Author)

Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran ( email )

Parvin Etesami Blvd, Ansarieh
Azadi Sq.
Zanjan, 45157-8634
Iran

Seyed Mehdi Razavi Rohani

Urmia University ( email )

daneshkade street
Urmia, West Azarbaijan
Iran

Ali Khanjari

University of Tehran ( email )

16th Azar St., Enghelab Sq
Tehran, UT 1417466191
Iran

Negin Noori

University of Tehran ( email )

16th Azar St., Enghelab Sq
Tehran, UT 1417466191
Iran

Ashkan Jebelli Javan

Semnan Univesity ( email )

Semnan Province
Iran

Ali Taheri Mirghed

University of Tehran ( email )

16th Azar St., Enghelab Sq
Tehran, UT 1417466191
Iran

Mojtaba Raeisi

Golestan University of Medical Sciences ( email )

Gorgan, Golestan
Iran

Hossein Naghili

Urmia University ( email )

daneshkade street
Urmia, West Azarbaijan
Iran

Fatemeh Mohammadkhan

University of Tehran ( email )

16th Azar St., Enghelab Sq
Tehran, UT 1417466191
Iran

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
141
PlumX Metrics