การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสา หรับการวิจัย: มายาคติในการใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ และเครทซี-มอร์แกน (Determining an Appropriate Sample Size for Social Science Research: The Myth of Using Taro Yamane and Krejcie & Morgan Method)

18 Pages Posted: 1 Oct 2019

Date Written: June 1, 2019

Abstract

Thai Abstract: ในสภาพแวดล้อมทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัย จะเห็นได้ว่าการกาหนดขนาดตัวอย่างเป็นหนึ่งในขัน้ ตอนที่สาคัญที่สุดสาหรับการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพื้นฐานที่สุดสา หรับการวิจัยขึ้นอยู่กับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการกาหนดขนาดตัวอย่าง ทั้งนี้ นักวิจัยส่วนใหญ่พบว่าเป็นเรื่องยุ่งยากมากในการกาหนดขนาดตัวอย่างที่เชื่อถือได้สา หรับงานวิจัย ดังนั้น การกาหนดขนาดตัวอย่างจึงมีบทบาทอย่างสา คัญในสารวจข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม บทความน้มี ุ่งหวังที่จะเป็นสื่อกลางให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการคา นวณขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือสูง โดยจะชี้ให้เห็นถึงมายาคติในการคานวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีการของ ทาโร ยามาเน และเครทซี-มอร์แกน กอปรกับในยุคปัจจุบันวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทา ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยามากขึ้น ช่วยให้นักสถิติสามารถพัฒนาสถิติวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการวิเคราะห์ได้คล่องตัว และประหยัดเวลาในการคานวณ ในบทความนี้จะได้แนะนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สา เร็จรูปสา หรับคา นวณหาขนาดตัวอย่างการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงท้ายของบทความด้วย

English Abstract: In the academic environment especially in researches, it can be seen that specifying the sample size is one of the most important steps in using statistics for data analysis. As we already know, the most fundamental basis for research depends on the primary data obtained from the sample size determination. Among most researchers, they find the difficulty in determining the reliable sample size for the researches. From this reason, determining sample size plays an important role in surveying primary data from questionnaires. This article aims to be a medium for researchers to exchange and learn how to calculate sample sizes using correct and highly reliable methods which will point to the myth of calculating the sample size. The method of Taro Yamane and Krejcie-Morgan is used. In addition, as in modern time, the information technology and computer science is rapidly growing, there are various computer programs that allow statistical analysis to be convenient, fast and more accurate. This helps the statisticians in developing statistical analysis, check the accuracy of the analysis results flexibly, and save time in calculations. In this article, we will introduce the computer program for calculating sample sizes for effective researches at the end of the article as well.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Sample Size, Taro Yamane, Krejcie & Morgan

Suggested Citation

Rathachatranon, Wanlop, การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสา หรับการวิจัย: มายาคติในการใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ และเครทซี-มอร์แกน (Determining an Appropriate Sample Size for Social Science Research: The Myth of Using Taro Yamane and Krejcie & Morgan Method) (June 1, 2019). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 8, No. 2 (2019), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3461247

Wanlop Rathachatranon (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Do you want regular updates from SSRN on Twitter?

Paper statistics

Downloads
334
Abstract Views
1,003
rank
124,563
PlumX Metrics