Taje kabinetní politiky: Poslanecké kluby v ústavním systému České republiky (The Secrets of Politics: Parliamentary Party Groups in the Constitutional System of the Czech Republic)

Červinka, L. L.: Taje kabinetní politiky: Poslanecké kluby v ústavním systému České republiky. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018. ISBN: 978-80-87975-82-4.

136 Pages Posted: 3 Dec 2019

See all articles by Lukáš Lev Červinka

Lukáš Lev Červinka

Department of Constitutional Law; Dipartimento di Economia

Date Written: 2018

Abstract

Czech Abstract: Tato práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm.
V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi.

Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů samotných.

Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo otázkou, jaké jsou institucionální a personální vazby mezi klubem a stranou, jaké povahy jsou tyto vazby a jak ovlivňují oba zmíněné aktéry českého politického života. Opominout samozřejmě nebylo možno ani úlohu poslaneckých klubů v legislativním procesu, tj. jakou v něm hrají roli, co je jejich cílem a jaké nástroje k prosazení těchto cílů mají.

Ústřední otázkou této práce však bylo vnitřní fungování a organisace jednotlivých poslaneckých klubů. Zde bylo třeba od samého počátku překonávat odpor jednotlivých klubů, které, až na výjimky, odmítaly o sobě sdělovat jakékoli informace. I tato skutečnost se tak nezbytně stala součástí mé práce, a to v závěrečné části věnované transparentnosti poslaneckých klubů.

English Abstract: The ultimate goal of the work was to fill in the blank spaces on the map of the Constitutional system of the Czech Republic by thorough examination and detailed description of the role and the status of the parliamentary party groups (PPGs) in it. However, this book is not just a general introduction, but a complex study of the actors of such importance and influence that it keeps one wondering, why they had remained out of a scope of the mainstream scientific research in our country for so long.

After the necessary theoretical introduction to the subject of the parliamentary party groups within the field of the legal and political sciences, I examined the existence of the PPGs within the Chamber of Deputies, their relationships, interdependence and interconnections with the political parties and finally their inner functioning in close detail.

It was necessary to deal with a number of serious issues and answer several important questions during my research, most notably: the question of the nature of the parliamentary party groups, i.e. whether they are bodies of the Chamber of Deputies, bodies of the political parties or whether they even possess their own legal personality. It was necessary to deal with the issue of the requirements the group of MPs has to meet to be able to establish a PPG or with the issue of determination of both an institutional and personal interconnections between the PPG and the political party, the nature of such interconnections and how they influence the behaviour of the PPG and the political party respectively. Obviously, the role of the PPGs in the legislative process also had to been taken into consideration as a subject of my study.

The central question of my work was the inner functioning and organisation of the PPGs. It was necessary to overcome the resistance of the PPGs, with some exceptions, in their decision not to disclose any information. Th is situation heavily influenced the whole study and could not have been ignored. It was reflected in the final part of my work called Transparency of the PPGs.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: parliament, political parties, parliamentary party groups, constitution

JEL Classification: K00, K30, K40

Suggested Citation

Červinka, Lukáš Lev, Taje kabinetní politiky: Poslanecké kluby v ústavním systému České republiky (The Secrets of Politics: Parliamentary Party Groups in the Constitutional System of the Czech Republic) (2018). Červinka, L. L.: Taje kabinetní politiky: Poslanecké kluby v ústavním systému České republiky. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018. ISBN: 978-80-87975-82-4., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3481409

Lukáš Lev Červinka (Contact Author)

Department of Constitutional Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

Dipartimento di Economia ( email )

Dorsoduro 3246
Venice, Veneto 30123
Italy

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
180
Abstract Views
414
Rank
296,622
PlumX Metrics