בית המשפט 2.0: הצעה למיסוד הליכים שיפוטיים מקוונים בישראל
Court 2.0: Institutionalizing Online Court Proceedings in Israel

מחקרי משפט ,עתיד להתפרסם Bar Ilan Legal Studies, Forthcoming

63 Pages Posted: 18 Nov 2019

See all articles by Ayelet Sela

Ayelet Sela

Bar Ilan University Faculty of Law

Sigal Ressler-Zakai

Tel Aviv Magistrate Court

Date Written: November 18, 2018

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מציג הצעה ראשונית למיסודם של הליכים מקוונים בבתי משפט בישראל. בשנים האחרונות, מוקמים ברחבי העולם טריבונאלים ובתי משפט מקוונים, כחלק מרפורמות שנועדו להגביר את היעילות, הנגישות ואיכות ההליכים במערכת המשפט. אנו סוקרות את הרקע להתפתחויות אלה, בוחנות מודלים ומאפיינים מרכזיים של הליכים שיפוטיים מקוונים וטוענות כי יש מקום למסד הליכים דומים במערכת המשפט הישראלית. טענתנו המרכזית היא כי במקרים המתאימים, ניהול מקוון של הליכים שיפוטיים יגביר את נגישותה ויעילותה של מערכת המשפט הישראלית וישפר את השירות שזו מעניקה לבעלי הדין, תוך הבטחת צדק פרוצדוראלי ומהותי למתדיינים וקידום עקרונות היסוד של השיטה המשפטית.

בנוסף, אנו טוענות כי הליכים מקוונים מאפשרים להטמיע באופן רוחבי פרקטיקות רצויות בניהול הליכים, לשפר את הזיכרון הארגוני בבית המשפט, ולהגביר את מעורבותם של בעלי הדין בבחירות פרוצדורליות לאורך ההליך, באופן שמגשים את האוטונומיה שלהם ומסייע להם להגיע להסכמות. מבחינה מעשית, אנו טוענות כי ניהול הליכים מקוונים עולה בקנה אחד עם מגמות יסוד המתרחשות זה מכבר בבתי המשפט האזרחיים בישראל. במאמר אנו מסבירות כי ההצעה למסד הליכים מקוונים בבתי המשפט מתיישבת עם הדפוסים הפרוצדוראליים שמאפיינים את מרבית ההליכים האזרחיים, הנתונים בדבר אופן סיומם של הליכים, תפישות ניהול ההליך שקנו שביתה בבתי-המשפט, והתגבשותה של אוריינות טכנולוגית בקרב השחקנים המרכזיים בהליך המשפטי. בנוסף,אנו עומדות על כך שהרפורמה הפרוצדוראלית המתרגשת על מערכת המשפט עם התקנתן של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מייצרת הזדמנות ליישום בפועל של הצעתנו. למעשה, נראה כי העקרונות והכללים שקבועים בתקנות אלה מהווים תשתית פרוצדורלית ראשונית מתאימה למהלך שכזה. לצורך הדגמת הרלוונטיות והישימות של הצעתנו, אנו מציגות מודל תהליכי ראשוני להליך מקוון בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975. אגב הדיון, אנו מצביעות על שאלות עומק שמעורר העיסוק בהקמת בית משפט מקוון, דוגמת השאלה אם בית המשפט הוא "מקום" או "שירות" ומה מגדיר "נגישות לצדק" בבית המשפט.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Online courts, courts, ODR, acess to justice, court reform, בתי משפט, סדר דין אזרחי, נגישות לצדק, יישוב סכסוכים מקוון, הליכים מקוונים

Suggested Citation

Sela, Ayelet and Ressler-Zakai, Sigal, בית המשפט 2.0: הצעה למיסוד הליכים שיפוטיים מקוונים בישראל
Court 2.0: Institutionalizing Online Court Proceedings in Israel (November 18, 2018). מחקרי משפט ,עתיד להתפרסם Bar Ilan Legal Studies, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3481890

Ayelet Sela (Contact Author)

Bar Ilan University Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Sigal Ressler-Zakai

Tel Aviv Magistrate Court ( email )

Tel Aviv
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
225
Abstract Views
449
rank
150,713
PlumX Metrics