Türkiye’de Kurumsal Yönetim (KY) İlkelerinde Yeni Raporlama Düzeni: Halka Açık Bankaların İlk KY Uyum Raporları Üzerine Bir İnceleme (New Reporting Scheme in Corporate Governance (CG) Principles in Turkey: An Examination upon First CG Compliance Reports of Publicly Traded Banks)

Journal of Research in Business, 2019

34 Pages Posted: 26 Nov 2019

See all articles by Mustafa Tevfik Kartal

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Banu Budayoğlu Yilmaz

Yildiz Technical University, Business Administration Department

Date Written: 2019

Abstract

English Abstract: Türkiye’de halka açık şirketler için KY uygulamaları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şekillendirilmektedir. Bu kapsamda, KY ilkelerine ilişkin raporlama çerçevesini 2019 itibarıyla geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. Dolayısıyla, 2018 yılına ilişkin raporlar, KY Uyum Rapor Formatı (URF) ve KY Bilgi Formu (KYBF) olmak üzere iki ayrı rapor şeklinde yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, bankaların URF formatında yaptıkları KY raporlarını konsolide ederek incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında, Türkiye’de halka açık 13 bankanın 2018 yılına ilişkin URF raporları analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, birçok ilkeye ilişkin raporlamaların yanlış/hatalı olduğu ve bu ilkelere ilişkin tercih edilen seçeneklerin değiştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, raporlama yükümlülüklerinin değiştirilerek tüm ilkelere ilişkin detay açıklama zorunluluğu getirilmesi, bankaların iç kontrol ve iç denetim bölümleri tarafından URF raporlaması ile ilgili danışmanlık ve güvence verilmesi, bankaların kurumsal yönetim komitelerinin ve yönetim kurullarının URF raporlamasına daha fazla özen göstermesi önerilmektedir.

English Abstract: CG practices for publicly traded companies in Turkey are characterized by Capital Market Board. In this context, the reporting framework for CG principles has been updated to become valid as of 2019. Therefore, the reports for 2018 have been issued as two separate reports consisting of CG Compliance Report Format (CRF) and CG Information Form (CGIF). The study is prepared in order to examine by consolidating CG reports of bank published in the format of CRF. Within the scope of the study, CRF reports of 13 publicly traded banks in Turkey are analyzed. As results of the study, they are determined that reporting regarding a variety of principles is inaccurate and options preferred in CGF reporting should be changed. In this context, it is recommended that reporting obligations should be amended to provide detailed explanations regarding all principles, internal control and internal audit departments of the banks should provide advisory and assurance about URF reporting, and corporate governance committees and boards of directors of the banks should pay more attention to URF reporting.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Bankalar, KY Uyum Rapor Formatı (URF), Yeni Raporlama Düzeni

JEL Classification: G21, G34, G38, K23, M48, O16

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Yilmaz, Banu Budayoğlu, Türkiye’de Kurumsal Yönetim (KY) İlkelerinde Yeni Raporlama Düzeni: Halka Açık Bankaların İlk KY Uyum Raporları Üzerine Bir İnceleme (New Reporting Scheme in Corporate Governance (CG) Principles in Turkey: An Examination upon First CG Compliance Reports of Publicly Traded Banks) (2019). Journal of Research in Business, 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3486186

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Banu Budayoğlu Yilmaz

Yildiz Technical University, Business Administration Department ( email )

Istanbul
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
32
Abstract Views
435
PlumX Metrics