International(ized) Constitutional Court: Kosovo's Transfer of Judicial Sovereignty (Gjykata kushtetuese e ndërkombëtarizuar: Bartja e sovranitetit gjyqësor në rastin e Kosovës)

Vienna Journal on International Constitutional Law, vol. 13, issue 4 (Dec. 2019), 373–402, https://doi.org/10.1515/icl-2019-0016

63 Pages Posted: 7 Dec 2019 Last revised: 21 Sep 2020

See all articles by Enver Hasani

Enver Hasani

University of Prishtina - Faculty of Law

Getoar Mjeku

Dr. Mjeku Law Office

Date Written: April 7, 2019

Abstract

English Abstract:This paper discusses the transfer of judicial sovereignty in Kosovo from a comparative perspective. In particular, it addresses the transfer of constitutional jurisdiction to the Special Court of Kosovo. This court was formed as a result of Kosovo’s commitment to address allegations made by the Council of Europe in a document known as the Dick Marty report. The report alleges that war crimes and crimes against humanity and international law were committed during and in the aftermath of the Kosovo war (1998–1999). It took several years for the Court to be formed as constitutional amendments, legal infrastructure, and other practical steps were needed to make the Court operational. These preparatory measures have been taken, but practical results are missing, and there is fear that the Court might end up like previous UN- and EU-led justice systems, which did too little and were too late to address the culture of impunity in Kosovo.

Albanian Abstract: Ky punim diskuton bartjen e sovranitetit gjyqësor në Kosovë nga këndvështrimi krahasues. Në veçanti, trajton dhënien e juridiksionit kushtetues Gjykatës Speciale të Kosovës. Kjo gjykatë u themelua në sajë të zotimit të Kosovës për të trajtuar pretendimet e Këshillit të Evropës në një dokument të njohur si raporti i Dick Martyt. Raporti thotë se krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare janë kryer gjatë dhe menjëherë pas luftës së Kosovës (1998–1999). U deshën disa vjet që Gjykata të themelohej, ndërkohë që nevojiteshin ndryshime kushtetuese, infrastruktura ligjore dhe hapa të tjerë praktikë për ta vënë në funksion Gjykatën. Këto masa përgatitore janë ndërmarrë, por rezultatet praktike ende mungojnë, duke ngjallur frikën se Gjykata mund të përfundojë si sistemet e mëparshme të drejtësisë, të udhëhequra nga OKB-ja dhe BE-ja, të cilët bënë shumë pak dhe u vonuan shumë për të trajtuar kulturën e pandëshkueshmërisë në Kosovë.

Keywords: transfer of sovereignty, pouvoir constituant, limitations on sovereignty, Special Court for Kosovo, internationalized courts, war crimes, crimes against humanity and international law, culture of impunity, EU integration

Suggested Citation

Hasani, Enver and Mjeku, Getoar, International(ized) Constitutional Court: Kosovo's Transfer of Judicial Sovereignty (Gjykata kushtetuese e ndërkombëtarizuar: Bartja e sovranitetit gjyqësor në rastin e Kosovës) (April 7, 2019). Vienna Journal on International Constitutional Law, vol. 13, issue 4 (Dec. 2019), 373–402, https://doi.org/10.1515/icl-2019-0016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3491119 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3491119

Enver Hasani

University of Prishtina - Faculty of Law ( email )

Prishtina
Prishtina
Prishtina, KS Prishtina 10000
Albania

Getoar Mjeku (Contact Author)

Dr. Mjeku Law Office ( email )

Rr. Enver Maloku nr. 15
Prishtina, 10000
Kosovo

HOME PAGE: http://getoar.com

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
181
Abstract Views
593
rank
228,838
PlumX Metrics