Malé zamyšlení nad některými základními daňověprávními koncepty (Some Reflection on Some Key Tax Law Concepts)

Bulletin Komory daňových poradců ČR, ISSN 1211-9946

10 Pages Posted: 3 Jan 2020

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: March 13, 2019

Abstract

Czech Abstract: Daňové právo je skutečným právem se všemi z toho vyplývajícími konsekvencemi. Není tedy vhodné na daňové právo nahlížet pouze jako na jednoduchý technický nástroj na výpočet daně, ale spíše jako na velmi specifickou oblast právní nauky, která vedle svých zvláštností vyplývajících z povahy oblasti daní vykazuje v českém prostředí i výraznou doktrinální nerozvinutost. Jednou z určujících otázek obsahu daňového práva je jeho vztah k politice, když jsou zde zejména otázky toho, jak je konkrétně v daních určován vztah demokratického principu k principu konstitutivnímu. Na drobných ilustracích z americké a německé doktríny bylo ilustrováno, že při obecnějším pohledu na daňové právo jsou problémy a otázky řešené v těchto zemích prakticky shodné s těmi, které řešíme u nás, a že tedy tamější diskurzy mohou být i pro nás inspirativní.

English Abstract: Tax law is a real law with all the consequences that follow. It is therefore not appropriate to regard tax law as a simple technical tool for calculating tax, but rather as a very specific area of legal doctrine which, in addition to its peculiarities arising from the nature of the tax area, also exhibits significant doctrinal underdevelopment in the Czech environment. One of the decisive questions of the content of tax law is its relation to politics, when there are in particular questions about how the relationship of the democratic principle to the constitutional principle is created. The small illustrations from the American and German doctrines have illustrated that, in a more general view of tax law, the problems and issues solved in these countries are virtually identical to those we deal with in our country, and that the discourses there may be inspiring for us.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Tax, Tax Law, Comparative Tax Law, Principles of Tax law

JEL Classification: K34

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Malé zamyšlení nad některými základními daňověprávními koncepty (Some Reflection on Some Key Tax Law Concepts) (March 13, 2019). Bulletin Komory daňových poradců ČR, ISSN 1211-9946, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3502825

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
30
Abstract Views
208
PlumX Metrics