Re-Evaluation of Capital Adequacy Ratio (CAR) in the Context of Increasing Nonpeforming Loans in Turkey (Türkiye’de Artan Sorunlu Krediler Bağlamında Sermaye Yeterliliği Rasyosunun (SYR) Yeniden Değerlendirilmesi)

ICOAEF’19 VI. International Conference on Applied Economics and Finance, 2019

Posted: 14 Jan 2020

Date Written: November 17, 2019

Abstract

English Abstract: Banking sector restructuring program, which was applied after 2000 and 2001 crisis in Turkey, initiated a process of radical changes that occurred in the functions of Turkish Banking Sector (TBS). As a result of this, TBS has been in a growth process of which financial indicators were positive. However, the global crisis that emerged in 2008 was a new period of difficulty that slowed down the growth of TBS. With the contribution of the measures taken, 2008 crisis was overcome without heavy damage. On the other hand, the national and international environment, which were started to be deteriorated in 2018, has created new challenges recently. The slowdown in credit volume, credit/deposit ratio above 100%, and as a result of these, nonperforming loans (NPL) exceeding TL 111 billion are the most prominent ones. Therefore, the initiation and rapid implementation of a new and comprehensive credit restructuring process in TBS has become inevitable. As a matter of fact, various initiatives related to the structuring of NPLs are reflected to the public.

This study aims to reconsider CAR practice in Turkey, which is targeted as 12% currently, in the context of requirement of restructuring of NPLs. In the study, the analysis has been made with using 2019 June data published by Banking Regulation and Supervision Agency.

As of June 2019, there is TL 116.2 billion NPLs in total credits of which volume is TL 2.5 trillion. The ratio of NPLs/total credits is 4.6%. In the same period, liquidity surplus is TL 1.5 trillion and CAR is 17.73%. On the other hand, volume of non-performing loans in TBS is estimated to be USD 40 billion (TL 232 billion) with the addition of distressed credits which are not in legal stage. Restructuring is a necessity to provide collection to existing NPLs, prevent further new flows to NPLs and prevent increase in NPLs.

ın order to increase the capability of banks in restructuring of NPL, it is recommended that the 12% target CAR implemented in TBS should be reduced to 8% which is the international standard adopted by BASEL Banking Supervision Committee. Thus, banks will be able to restructure NPL amounting to TL 116.2 billion and distressed credits TL 232 billion without approaching to 12% CAR limit. As an important point in terms of credit restructuring, TBS also has sufficient liquidity.

Due to the provision allocated for NPLs currently, restructuring will not have any impact on banks in the short term, and in the medium term, profitability of banks will increase as some of the loans are converted to live loans because of reversal of some provisions. Increased profitability will provide an increase in CAR by making a positive contribution. After a transition period of 2-3 years, it can be considered again that CAR can be increased gradually.

Turkish Abstract: Türkiye’de yaşanan 2000 ve 2001 krizleri sonrasında uygulanan bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı, Türk Bankacılık Sektörünün (TBS) aracılık işlevlerinde köklü değişimlerin yaşandığı bir süreci başlatmıştır. Bunun sonucunda ise TBS’nin finansal göstergelerinde olumlu yansımaların görüldüğü büyüme sürecine girilmiştir. Ancak 2008 yılında ortaya çıkan küresel kriz TBS’nin büyümesini yavaşlatan yeni bir zorluk dönemi olmuştur. Alınan tedbirlerin de katkısıyla birlikte 2008 krizi ağır hasar alınmadan atlatılmıştır. Diğer taraftan, 2018 yılında bozulmaya başlayan ulusal ve uluslararası ortam, son dönemde yeni zorlukların oluşmasına neden olmuştur. Kredi hacmindeki yavaşlama, kredi/mevduat oranının %100’ün üzerinde seyretmesi ve bunların bir sonucu olarak 111 milyar TL’nin üzerine çıkan sorunlu krediler bu zorluklardan en göze çarpanlarıdır. Dolayısıyla, TBS’de yeni ve kapsamlı bir kredi yapılandırma sürecinin başlatılması ve hızla uygulanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Nitekim sorunlu kredilerin yapılandırılması ile ilgili çeşitli girişimler kamuya yansımaktadır.
Bu çalışma bir zorunluluk haline gelen sorunlu kredilerin yapılandırılması bağlamında, Türkiye’de yürürlükte bulunan %12 hedef SYR uygulamasını yeniden ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 2019 Haziran verileri kullanılarak analiz yapılmıştır.
2019 Haziran itibarıyla 2,5 trilyon TL büyüklüğe ulaşan kredi hacmi içinde 116,2 milyar TL takipte kredi bulunmaktadır. Takipteki kredilerin/kredilere oranı %4,6’dır. Aynı dönemde likidite fazlası 1,5 trilyon TL, SYR ise %17,73’tür. Diğer taraftan, takibe dönüşmemiş olanların eklenmesiyle birlikte TBS’deki sorunlu kredilerin büyüklüğünün 40 milyar USD (232 milyar TL) olduğu tahmin edilmektedir. Mevcut sorunlu kredilerin tahsil edilmesinin önünü açmak, yeni sorunlu kredilerin oluşmasını ve sorunlu kredilerin daha fazla artmasını önlemek için yeniden yapılandırma bir gerekliliktir.
Sorunlu kredilerin yeniden yapılandırılmasında, bankaların kabiliyetlerini artırmak için, TBS’de uygulanan %12 hedef SYR’nin, BASEL Bankacılık Gözetim Komitesi tarafından benimsenen %8 seviyesine çekilmesi önerilmektedir. Böylece, bankalar %12 SYR sınırına yaklaşmaksızın 116,2 milyar TL olan takipteki kredileri ve toplam 232 milyar TL seviyesinde olan sorunlu kredileri yapılandırabilecektir. Yapılandırma açısından önemli bir nokta olarak TBS’nin yeterli likiditesi de bulunmaktadır.
Sorunlu kredilere mevcut durumda karşılık ayrılması nedeniyle, yeniden yapılandırma işlemleri kısa dönemde bankalar üzerinde etki oluşturmayacak, orta vadede ise bazı kredilerin canlı krediye dönüşmesi ile birlikte karşılıklar azalacağı için karlılıklar artacaktır. Artan karlılık ise SYR’ye pozitif katkı yaparak yükselmesini sağlayacaktır. 2-3 yıllık bir geçiş süreci sonunda SYR’nin kademeli olarak yeniden artırılabileceği değerlendirilmektedir.

Keywords: Banking, CAR, NPLs, Restructuring, Turkey

JEL Classification: E51, G21, G28

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Re-Evaluation of Capital Adequacy Ratio (CAR) in the Context of Increasing Nonpeforming Loans in Turkey (Türkiye’de Artan Sorunlu Krediler Bağlamında Sermaye Yeterliliği Rasyosunun (SYR) Yeniden Değerlendirilmesi) (November 17, 2019). ICOAEF’19 VI. International Conference on Applied Economics and Finance, 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3508689

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
175
PlumX Metrics