Turkish Banking Sector in Terms of Concentration After Global Crisis: An Examination for The Period Of 2008-2019/3 (Küresel Kriz Sonrasında Yoğunlaşma Açısından Türk Bankacılık Sektörü: 2008-2019/3 Dönemine İlişkin Bir İnceleme)

ICOAEF’19 VI. International Conference on Applied Economics and Finance

Posted: 14 Jan 2020

Date Written: November 17, 2019

Abstract

English Abstract: The restructuring program implemented after 2000 and 2001 crises, the structural change in the Turkish Banking Sector (TBS) started and the sector entered the growth process and reached TL 4.23 trillion total assets size as of June 2019. On the other hand, the global crisis, whose effects were felt in 2008 and 2009, was a new milestone for TBS.

While crises are the beginning of a new era, the increasing effects of globalization and digitalization force all sectors to transform. In this context, it is important to be competitive of the banking sector in countries with bank-based financial systems such as Turkey. The basis of competition is concentration.

Concentration in the literature is examined either structural or non-structural approaches. In this study, Herfindahl-Hirschman Index (HHI), which is one of the structural approaches, was used to address the concentration in TBS. The analysis for TBS includes the period between 2008, of which the global crisis began, and 2019/3, of which the most up-to-date data are available. The concentration is analyzed for 5 component types which are total assets, loans, deposits, equity and net profit. It is determined that TBS is an unconcentrated sector for all component types for the period 2008-2019/3. On the other hand, it was observed that there has been an increase in the concentration of some components in 2008 and 2009 and some of the following year. There was a concentration above 1,000 in deposits for the years of 2008, 2009 and 2010, in net profit for the years of 2009, 2010 and 2014.

The average concentration has decreased to 804 as of 2019/3 while it was 883 in 2008. This decrease resulted from the increasing number of banks in the sector. As a matter of fact, the number of banks increased to 52 as of 2019/3 from 46 in 2008.

It is determined that the HHI value of the top 5 banks in terms of components in TBS is below the HHI value calculated for TBS; the HHI value of the top 10 banks is almost the same as the HHI value calculated for TBS. Therefore, the concentration level of TBS resulted from the top 10 banks.

The table emerging from 2008 to 2019/3 reveals that increasing number of the banks in TBS is very important in terms of concentration and thus competition. Therefore, the entry of new banking institutions and international banks into the sector should be encouraged by eliminating the high barriers to the entry of more new players into TBS. Concentration in TBS will further decrease with the increasing number of banks. However, there is a long way to go for TBS to reach <100 concentration level in terms of HHI, to become a sector with low concentration and high competition.

Turkish Abstract: 2000 ve 2001 krizleri sonrasında uygulanan yeniden yapılandırma programı, Türk Bankacılık Sektörü (TBS)’nde yapısal değişim başlamış ve sektör büyüme sürecine girerek 2019 Haziran itibarıyla 4,23 trilyon TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. Diğer taraftan, 2008 ve 2009 yıllarında etkileri hissedilen küresel kriz TBS için yeni bir dönemeç olmuştur.
Yaşanan krizler yeni bir dönem başlangıcı olurken küreselleşmenin ve dijitalleşmenin artan etkileri tüm sektörleri dönüşüme zorlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye gibi banka temelli finansal sistemlere sahip ülkelerde, bankacılık sektörünün rekabetçi olması önem taşımaktadır. Rekabetin temelinde ise yoğunlaşma bulunmaktadır.
Literatürde yoğunlaşma yapısal ve yapısal olmayan yaklaşımlarla incelenmektedir. Bu çalışmada, çalışmada TBS’deki yoğunlaşmanın ele alınması amacıyla yapısal yaklaşımlardan biri olan Herfindahl-Hirschman İndeksi (HHI) kullanılmıştır. TBS’deki yoğunlaşmaya yönelik inceleme, küresel krizin başladığı 2008 ile ulaşılabilen en güncel verilerin ait olduğu 2019/3 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Yoğunlaşma toplam aktifler, krediler, mevduatlar, özkaynaklar ve net kar olmak üzere 5 bileşen türü için incelenmiştir. Tüm bileşen türlerinde 2008-2019/3 dönemi için TBS’nin yoğunlaşmamış bir sektör olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, küresel krizin yaşandığı 2008 ve 2009 yılları ile devam eden bazı yıllarda bazı bileşen türlerinde yoğunlaşmada artış yaşandığı belirlenmiştir. Mevduatlarda 2008, 2009 ve 2010 yıllarında, net karda ise 2009, 2010 ve 2014 yıllarında 1.000 seviyesinin üzerinde bir yoğunlaşma olduğu görülmüştür.
Yoğunlaşma ortalaması 2008 yılında 883 seviyesindeyken 2019/3 döneminde 804 seviyesine gerilemiştir. Bu azalma, sektörde artan banka sayısından kaynaklanmaktadır. Nitekim 2008 yılında 46 olan banka sayısı 2019/3 dönemi itibarıyla 52 olmuştur.
TBS’de bileşenler açısından ilk 5’te yer alan bankaların HHI değerinin TBS için hesaplanan HHI değerinin altında; ilk 10’da yer alan bankaların HHI değerinin ise neredeyse TBS için hesaplanan HHI değeri ile aynı olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, TBS’nin yoğunlaşma seviyesi ilk 10’daki bankalardan kaynaklanmaktadır.
2008 yılından 2019/3 dönemine ortaya çıkan tablo, TBS’de banka sayısının artırılmasının yoğunlaşma ve dolayısıyla rekabet açısından oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, TBS’ye daha fazla sayıda yeni oyuncu girişinin önündeki yüksek engeller ortadan kaldırılarak yeni banka kuruluşları ve uluslararası bankaların sektöre girişi teşvik edilmelidir. Artan banka sayısı ile birlikte TBS’deki yoğunlaşma daha da azalacaktır. Ancak, TBS’nin HHI açısından <100 yoğunlaşma seviyesine ulaşması, düşük yoğunlaşmaya ve yüksek rekabete sahip bir sektör haline gelmesi için önümüzde uzun bir yol bulunmaktadır.

Keywords: Banking, HHI, Concentration, Turkish Banking Sector, Turkey

JEL Classification: D40, G21

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Turkish Banking Sector in Terms of Concentration After Global Crisis: An Examination for The Period Of 2008-2019/3 (Küresel Kriz Sonrasında Yoğunlaşma Açısından Türk Bankacılık Sektörü: 2008-2019/3 Dönemine İlişkin Bir İnceleme) (November 17, 2019). ICOAEF’19 VI. International Conference on Applied Economics and Finance, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3508692

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
126
PlumX Metrics