מדינה או משפחה? חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס״ג 2003
State or Family? The Citizenship and Entry to Israel Act (Temporary Order) 2003

Mishpat U'mimshal 8: 643-699, 2005

57 Pages Posted: 8 Jan 2020

See all articles by Guy Davidov

Guy Davidov

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Jonathan Yovel

NYU School of Law - Straus Institute for the Advanced Study of Law and Justice; University of Haifa - Faculty of Law; Yale Law School

Ilan Saban

University of Haifa - Faculty of Law

Amnon Reichman

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2005

Abstract

תקציר בעברית: עניינו של המאמר במדיניות איחוד המשפחות בישראל, ובמיוחד באיחודם שלבני זוג משני צדי הקו הירוק. במוקד הדברים שאלת חוקתיותו של חוק האזרחותוהכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס״ג 2003- . החוק שולל, בכפוף לחריגיםזעומים, את יכולתו של בן הזוג הפלסטיני להיכנס לישראל ולחיות עם בן זוגוהישראלי. בכך מוצבת לפני האזרח הישראלי ברה טראגית׃ אם יבקש להיוותרבמדינתו, עליו להיפרד מבחיר/ת לבו. אם, מנגד, יכריעו בני הזוג בעד חיים משותפים, ייכפה האזרח הישראלי להיפרד ממדינתו.

המאמר מנתח את התפתחות הדין הישראלי בעניין איחוד המשפחותבכמה מישורים שלובים. הראשון, בחינת מצב הדברים המשפטי בתחום איחודהמשפחות עובר לחקיקת חוק. השני ־ ניסיון לפרש את הוראות החוק ולזהות אתהשלכותיו, ועל רקע זה לבחון את תוקפו. מהלך זה של ביקורת חוקתית נערךלאורו של חוק יסוד׃ כבוד האדם וחירותו ופסקת ההגבלה שבו. המאמר בוחן אתתכליתו המוצהרת של החוק — התכלית הביטחונית — ובוחן גם את שנטענה להיותתכליתו הסמויה ואולי המרכזית יותר — התכלית הדמוגרפית, ומוסיף ובוחן אתמידתיותו של ההסדר שגובש בשירותן של התכליות הללו. מישור נוסף המקרין על הניתוח, הנו הקשרו של החוק׃ מערך יחסי ישראל ותושבי השטחים. המאבקהמתחולל בין ישראל לארגוני הטרור מחד גיסא ומצב הכיבוש מאידך גיסא, משליכים על יחסה של המדינה כלפי אזרחיה שלה, האזרחים הערבים. מסקנתהמאמר היא כי המחוקק חצה כאן ״קו אדום״ — החוק נגוע בפגמים חוקתיים כבדים, שראוי כי יובילו להכרזה על בטלותו.

המאמר ממשיך ועוסק בהצעה הממשלתית הנוכחית לתקן את החוקולמתן מעט את קשייו. השתדלנו להבהיר מדוע מהלכי התיקון המוצעים עדייןאינם מגבשים הסדר קביל מבחינה חוקתית. לקראת תום המאמר בחנו כמהטיעונים, המושמעים בציבוריות הישראלית, מתחום המשפט ההשוואתי והמשפטהבינלאומי. בחינת דברים זו מגלה, כי מישורי ההשוואה אינם גורעים — ותכופות אף מוסיפים — לעצמת המסקנה בדבר פגמיו של החוק.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Davidov, Guy and Yovel, Jonathan and Saban, Ilan and Reichman, Amnon, מדינה או משפחה? חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס״ג 2003
State or Family? The Citizenship and Entry to Israel Act (Temporary Order) 2003 (2005). Mishpat U'mimshal 8: 643-699, 2005, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3508714

Guy Davidov

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mt. Scopus
Jerusalem, 91905
Israel

Jonathan Yovel

NYU School of Law - Straus Institute for the Advanced Study of Law and Justice ( email )

New York
United States

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Yale Law School ( email )

P.O. Box 208215
New Haven, CT 06520-8215
United States
203.435.5911 (Phone)

Ilan Saban (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Amnon Reichman

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
211
PlumX Metrics