بازنگرشی بر نقش بازی در فرآیند اجتماعی شدن کودکان و نمود آن در طراحی زمین های بازی (A Redefinition of the Role of Play in the Children Socialization Process and Its Representation in Design the Playground)

The Third International Conference on Architecture, Arts and Applications, 2019

16 Pages Posted: 22 Jan 2020

See all articles by Bahareh Maddah

Bahareh Maddah

Islamic Azad University (IAU) - Sepidan Branch

Pouyan Berahman

affiliation not provided to SSRN

Date Written: July 25, 2019

Abstract

Persian Abstract: امروزه در کشور ما افزایش شهرنشینی و آپارتمان نشینی، کاهش شدید فضاهای محله ای و تک فرزندی شدن اغلب خانواده ها موجب شده تا روشهای بازی کودکان کاملا متفاوت از نسل قبل بوده و عرصه ی حضور آنها در اجتماع به شدت محدود شود. رواج بازیهای کامپیوتری بین بیش از 80 درصد کودکان امروزی، لزوم توجه بیشتر والدین نسبت به رشد اجتماعی ایشان را ایجاب می کند. بازی کودکان مهمترین ابزار جهت اجتماعی شدن آنان است تا بتوانند مهارتهای لازم برای زندگی بزرگسالی را کسب کرده و افراد موثری در اجتماع شوند. زمین های بازی به عنوان مکان هایی که بازی با همسالان در آن شکل می گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش سعی دارد با مرور دیدگاههای صاحبنظران پیرامون روانشناسی، بازی و اجتماعی شدن کودک؛ نقش بازی را در فرآیند اجتماع پذیری کودکان بررسی کرده و بدین طریق لزوم توجه والدین و جامعه را به بازیهای اجتماعی در زندگی کودکان یادآور شود و در آخر، پیشنهاداتی جهت ارتقای کیفیت زمین های بازی کودکان در این راستا برای طراحان ارایه کند. این پژوهش از نوع مروری و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و به روش اسنادی می باشد.

English Abstract: Today, in our country, the increase in urbanization and apartment life, the severe decline in neighborhood spaces and the single-parenthood of most families have caused the methods of children’s play to be completely different from the previous generation and their area of presence in the community to be strongly restricted. The prevalence of computer games among more than 80 percent of today's children requires more attention of parents to their social development. The children's play is the most important tool for their socialization so that they can acquire the necessary skills for adult life and become effective people in the community. The playgrounds have a special importance as the places where games with peers are formed in it. This research tries to study the role of play in the process of children socialization by reviewing the views of the experts about the psychology, play and socialization of the child, and thus, remind the need of attention of parents and society to the social games in the lives of children, and finally, present suggestions to improve the quality of children's playgrounds in this regard for designers. This study is a review paper which was conducted using the descriptive-analytical method. Data was gathered by library studies and documentary method.

Note: Downloadable document is in Persian.

Keywords: Child; Child Psychology; Socialization process; Play; Playground. کودک؛ روانشناسی کودک؛ فرآیند اجتماعی شدن؛ بازی؛ زمین بازی.

Suggested Citation

Maddah, Bahareh and Berahman, Pouyan, بازنگرشی بر نقش بازی در فرآیند اجتماعی شدن کودکان و نمود آن در طراحی زمین های بازی (A Redefinition of the Role of Play in the Children Socialization Process and Its Representation in Design the Playground) (July 25, 2019). The Third International Conference on Architecture, Arts and Applications, 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3511336

Bahareh Maddah

Islamic Azad University (IAU) - Sepidan Branch ( email )

Iran
989365361210 (Phone)

Pouyan Berahman (Contact Author)

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
129
Abstract Views
574
Rank
348,527
PlumX Metrics