Методически въпроси на икономическото изучаване на услугите на агроекоситемите (Methodological Issues of Economic Studies on Agro-Ecosystem Services)

185 Pages Posted: 27 Feb 2020

See all articles by Hrabrin Bachev

Hrabrin Bachev

Institute of Agricultural Economics

Bojidar Ivanov

Institut PO Agrarna Ikonomika

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics

Ivan Boevski

affiliation not provided to SSRN

Petar Marinov

Standing Committee for Professional Standards and By-Laws of the Bulgarian Psychiatric Association

Kristina Todorova

University of National and World Economy (UNWE)

Anton Mitov

Institute of Agricultural Economics

Date Written: January 30, 2020

Abstract

Bulgarian Abstract: Настоящото изследване адаптира холистичен интердисциплинарен подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за управление на услугите на агро-екосистемите в България. Прави се обзор на развитието на научните изследвания по този нов проблем. Дефинират се и класифицират услугите на агро-екоситемите. Дефинира се управлението на агроекоситемните услуги, и представят принципните механизми и форми на управление на дейността и поведението на свързаните аграрни и неаграрни агенти (институционална среда, пазарни, частни, колективни, обществени, и хибридни форми). Идентифицират се социално-икономическите, личностни, тенхологически, дименционални, природни, международни и др. фактори за ефективен управленчески избор. Представят се етапите за анализ и усъвършенстване на система за управление на агроекоситемните услуги. Предлага се методическа рамка за оценка на услугите на агроекосистемите в България, която е използана за анализ в основни области на агро-еколоогията (парникови газове, почви, подпочвени води и биоразнообразие) и релацията с публичното подпомагане по мярка „Агроекология и климат”. Разкрити са значимоста и особеностите на управление на биоземеделието, като основна форма за управление на агорекоситемните услуги в страната. Очертани са насоките за използването на категорията клиентска стойност в анализа и управлението на услугите на агроекоситемите. Разработена е рамка за анализ на зелените селища, като ново перспективно направление на управление на екоситемни услуги. Прави се многостранна оценка на абсолютния и сравнителен (с останалите страни на ЕС) натиск на българското селскосто стопанство върху околната среда.

English Abstract: This study adapt a holistic interdisciplinary framework for analysis, assessment and improvement of the system of governance of agro-ecosystem services. A review is made on development of research on this "new" issue. Agroecosytems services and defined and classified. The management of agro-ecosystem services is defined, and principles modes of mechanisms affecting behaviours of agrarian and non-agrarian agents (institutional environment, market, private, collective, public and hybrid forms) characterised. Multiple personal, economic, political, international, natural, etc. factors for governing choice are identified. The stages for improvement of the governance of agro-ecosystem services are characterised. A framework for assessment of agro-ecosystem services is presented. Importance of organic agriculture as a major form of ecosystem management is analysed. Direction of application of client value in economic analysis are specified. An approach for analysing greed cities as a new perspective form for ecosystem services management is worked out. Multiple assessment of environmental pressure of agriculture in Bulgaria and analysed.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: agro-ecosystem services, governance, assessment, Bulgaria

JEL Classification: O13, L14, L16, L22, L33, D23, O17, Q12, Q13, Q15, Q18, Q28, Q38, H21, K21, K32, L66, R58

Suggested Citation

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Mitova, Dilyana and Boevski, Ivan and Marinov, Petar and Todorova, Kristina and Mitov, Anton, Методически въпроси на икономическото изучаване на услугите на агроекоситемите (Methodological Issues of Economic Studies on Agro-Ecosystem Services) (January 30, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3528464 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3528464

Hrabrin Bachev (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://hrabrin-bachev.my.contact.bg/

Bojidar Ivanov

Institut PO Agrarna Ikonomika

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Ivan Boevski

affiliation not provided to SSRN

Petar Marinov

Standing Committee for Professional Standards and By-Laws of the Bulgarian Psychiatric Association ( email )

Kristina Todorova

University of National and World Economy (UNWE) ( email )

Sofia
Bulgaria

Anton Mitov

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
31
Abstract Views
761
PlumX Metrics