Jsou výsledky daňových kontrol přezkoumatelné? (Are the Results of Tax Inspections Sufficiently Reviewable?)

Bulletin Komory daňových poradců ČR, 4/2019

10 Pages Posted: 27 Mar 2020

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: December 11, 2019

Abstract

Czech Abstract: Z praktického hlediska je někdy velmi obtížné zajistit, aby správce daně skutečně rozhodoval v duchu základních principů a zásad, z nichž některé mají ústavní rozměr. Jedná se zejména o zajištění dodržování zásady zákonnosti („není daně bez zákona“). V řadě konkrétních případů je obtížné zbavit se dojmu, že správce daně činí rozhodnutí na základě svých pocitů, přesvědčení, politické nebo filozofické orientace a zákon nebo fakta jsou pouze následnou berličkou, nikoli průvodcem při rozhodování. Zákonnost rozhodování, a to i v oblasti zdanění, nepochybně souvisí s mírou přezkoumatelnosti takového rozhodnutí. Článek se zabývá tím, jak zajistit vyšší stupeň přezkoumatelnosti rozhodnutí daňových orgánů, zejména z pohledu oprávněných zájmů daňových subjektů.

English Abstract: From a practical point of view, it is sometimes very difficult to ensure that the tax administrator actually makes decisions in the spirit of basic principles and principles, some of which have a constitutional dimension. In particular, it is about ensuring that the principle of legality is maintained ("there is no tax without the law"). In a number of specific cases, it is difficult to get rid of the impression that the tax administrator makes decisions based on his or her feelings, beliefs, political or philosophical orientation, and the law or the facts are merely a follow-up crutch but not in fact a guide for decision-making.The legality of decision-making, even in the field of taxation, is undoubtedly related to the degree of reviewability of such a decision. The article deals with how to ensure a higher degree of reviewability of tax authorities' decisions, in particular from the perspective of the legitimate interests of tax subjects

Note: Downloadable document in in Czech.

Keywords: Taxation, Principle of legality, Reviewability of decisions

JEL Classification: K34

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Jsou výsledky daňových kontrol přezkoumatelné? (Are the Results of Tax Inspections Sufficiently Reviewable?) (December 11, 2019). Bulletin Komory daňových poradců ČR, 4/2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3529390

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
46
Abstract Views
262
PlumX Metrics