דמוקרטיה היברידית: טכנולוגיה אינטרנטית בשירות הדמוקרטיה
Hybrid Democracy: Internet Technology in the Service of Democracy

Ma'asei Mishpat 12

42 Pages Posted: 13 Apr 2020 Last revised: 19 Apr 2021

Date Written: March 24, 2020

Abstract

תקציר בעברית: הדמוקרטיה הפרלמנטרית מבוססת על ההנחה כי בשל גודלה של המדינה המודרנית וריבוי ההחלטות הפוליטיות, ההכרעות יתקבלו באמצעות נציגים שייבחרו לפרלמנט על ידי הציבור. המאמר בוחן הנחה זו באמצעות דיון בתחום הטלדמוקרטיה (teledemocracy, cyberdemocracy או E - democracy), המכונה במאמר "הדמוקרטיה הטכנולוגית". המטרה הראשונה של המאמר היא לבחון כיצד ניצול הטכנולוגיה האינטרנטית מסייע לפתרון האתגרים הטכניים הטמונים בהפקת הבחירות לפרלמנט – ובתורו עשוי אולי לתרום להגדלת המוטיבציה האזרחית ליטול חלק גם בהליך הצבעה אזרחית ישירה על חקיקה. המטרה השנייה היא דיון בעלות והתועלת המופקים מהגדלת היקף המעורבות האזרחית בשל השימוש באמצעים הטכנולוגיים במשטר הפרלמנטרי. החידוש במאמר הוא כי במסגרת הדמוקרטיה הטכנולוגית, בה מנוצלת הטכנולוגיה האינטרנטית להגדלת היקף המעורבות האזרחית בהצבעה לפרלמנט ובהליך החקיקה, עולה התועלת על העלות. מסקנה הנובעת מתוך הדיון ביתרונות ובחסרונות של הדמוקרטיה הטכנולוגית, היא כי הפתרונות המוצעים עשויים להקהות משמעותית את השפעת הקשיים והאתגרים השונים, בעוד התועלת לדמוקרטיזציה של המשטר הפוליטי נשארת על כנה. תוצר לוואי של המאמר הוא הצעה למודל משטרי, המתאפיין בהכלאת המעורבות האזרחית בפעילות הפרלמנט, המכונה "דמוקרטיה היברידית", לפיה המעורבות האזרחית בהליך החקיקה היא חלק אינטגרלי במשטר הפרלמנטרי ולא נספח עודף.

English Abstract: Parliamentary democracy is based on the assumption that due to the size of the modern state and the multiplicity of political decisions, decisions will be made through representatives elected to parliament by the public. The article examines this assumption through a discussion in the field of teledemocracy (cyberdemocracy, or e-democracy), known in the article as "technological democracy". The first aim of the article is to examine how the use of Internet technology helps to solve the technical challenges inherent in producing parliamentary elections - and in turn, may contribute to increasing civic motivation to take part in the direct civic voting process. The second objective is a discussion of costs and benefits derived from increasing the extent of civic engagement due to the use of technological means in the parliamentary regime.

The novelty of the article is that in the context of technological democracy, in which Internet technology is used to increase the scope of civic involvement in voting in parliament and the legislative process, the benefit outweighs the cost. A conclusion that emerges from the discussion of the pros and cons of technological democracy, from which it emerges that the proposed solutions may significantly blunt the impact of the various difficulties and challenges, while the benefit to a democratization of the political regime remains unchanged. A by-product of the article is a proposal for a regime model, which is characterized by the hybridization of civic involvement in the parliamentary activity, known as "hybrid democracy", according to which civic involvement in the legislative process is an integral part of the parliamentary regime and not an appendix.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Sharf, Shaul Daniel, דמוקרטיה היברידית: טכנולוגיה אינטרנטית בשירות הדמוקרטיה
Hybrid Democracy: Internet Technology in the Service of Democracy (March 24, 2020). Ma'asei Mishpat 12, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3560522 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3560522

Shaul Daniel Sharf (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel
*9165 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.pac.ac.il/lecturer/shaul_sharf/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
440
Abstract Views
1,558
Rank
106,550
PlumX Metrics