גשרון צר מאוד: חוקה, צדק, יושר וסעד בעקבות פרשת ״הפורום לדו־קיום בנגב״
A Very Narrow Bridge: Constitutional Rules, Justice and Equity After The Negev Co-Existence Forum

37(3) Mishpatim (Hebrew University Law Review) 701-758 (2007)

58 Pages Posted: 11 May 2020

See all articles by Amnon Reichman

Amnon Reichman

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2007

Abstract

תקציר בעברית: האם ניתן לתקוף חקיקה ראשית בטענה שאינה חוקתית אך ורק משום שיישומה מוביל לתוצאה שאינה צודקת בעליל? בשאלה זו ובשאלת הסעד הנלווית לה, עוסקת רשימה זו, בעקבות סעד הביניים שהעניק בבית המשפט העליון בבג״צ 3511/02 עמותת ״הפורום לדו קיום בנגב״ נ׳ משרד התשתיות. הרשימה טוענת כי אין מניעה מושגית לאמץ את קביעתו של בית המשפט, לפיה חרק־יסוד: השפיטה מכפיף את החקיקה הישראלית לעקרונות הצדק. בניגוד לטענה המקובלת בקרב משפטנים רשימה זו תטען כי הצדק אינו מושג, ״עמום״ או ״סובייקטיבי״, או לפחות אינו כזה בהשוואה לנורמות משפטיות אחרות. הצדק הינו מושג פורמאלי, ולכן מסקנתו של בית המשפט עולה בקנה אחד עם הגישה הפורמאלית למשפט. עם זאת, טוענת הרשימה כי מבחינת המשפט הפוזיטיבי השורר כעת בישראל, פרשנותו של בית המשפט קשה לקבלה, וזאת הן בהתחשב בכוונת המחוקק והן בהתחשב בתכליות האובייקטיביות של חוק היסוד. הרשימה מציעה חלופה פרשנית אשר נשענת על הזכות לכבוד האדם כמגנה על מערכת היחסים בין האזרח לרשויות השלטון. כן מעלה הרשימה את שאלת הסעד הראוי בנסיבות העניין, ומצביעה על ה׳׳פטור החוקתי״ כסעד אפשרי. לבסוף, שואלת הרשימה שמא אין לראות בפרשת הפורום פיתוח של דיני יושר חוקתיים, מהלך בעל השלכות עומק ורוחב. סיכומה של הרשימה דן בחשיבות הערות הפסיקה בעת הזו.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Reichman, Amnon, גשרון צר מאוד: חוקה, צדק, יושר וסעד בעקבות פרשת ״הפורום לדו־קיום בנגב״
A Very Narrow Bridge: Constitutional Rules, Justice and Equity After The Negev Co-Existence Forum (2007). 37(3) Mishpatim (Hebrew University Law Review) 701-758 (2007), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3579093

Amnon Reichman (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
55
PlumX Metrics