שקיפות פעולות המדינה בסביבה הדיגיטלית: אכיפה אלטרנטיבית של עבירות ביטוי באמצעות ענקיות הרשת
Transparency in the Digital Environment: Governmental Removal of Illegal Speech via Online Platforms

25 HaMishpat 27 (January 2020)

Posted: 18 May 2020

See all articles by Dalit Ken-Dror Feldman

Dalit Ken-Dror Feldman

University of Haifa - Faculty of Law

Niva Elkin-Koren

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: January 1, 2020

Abstract

תקציר בעברית: חוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 מעגן את זכותו של האזרח לקבל מידע מהרשות. משטר משפטי זה מניח כי ניתן לרסן את השימוש בכוח בידי השלטון באמצעות הגברת השקיפות. בסביבת המידע נאלצת המדינה לבצע תפקידי ממשל רבים באמצעות פלטפורמות פרטיות תוך שימוש בשרתים, מידע ואמצעים טכנולוגיים המצויים בבעלות פרטית. מציאות זו מאתגרת את הנחות היסוד של חוק חופש המידע ואת האיזונים שנקבעו בו והיא מחייבת חשיבה מחדש על אופן יישומו של החוק בסביבת המידע. לצד זאת, ענקיות המידע נהנות מכוח חסר תקדים בהסדרת השיח הציבורי בעידן המודרני, תוך שהן יכולות לשלוט לא רק בתוכם, אלא גם באמצעי ההפצה, במידע אודות קהל היעד ובגישה אליו. פלטפורמות אלה פועלות במשפט הפרטי ואינן כפופות לחובות מן המשפט הציבורי. לפיכך, בהיעדר חובות שקיפות על המדינה או הפלטפורמות, עלולה האכיפה ברשת להיוותר באזור הדמדומים שבין הפרטי לציבורי ולהותיר במחשכים את פעילות האכיפה של המדינה בנושא רגיש של הגבלת חופש הביטוי. מאמר זה מבקש לבחון את עקרון השקיפות המעוגן בחוק חופש המידע תוך ניתוח מקרה האכיפה האלטרנטיבית המבוצעת על ידי המדינה באינטרנט. המאמר מתווה הסדר אשר יסייע בהגברת השקיפות והפיקוח הציבורי על פעילות המדינה אל מול הפלטפורמות הפרטיות.

English Abstract: The Freedom of Information Act, 1998, anchors the right of citizens to receive information from the authority. This legal regime assumes that transparency could restrain the use of power by the government. In the digital environment, the government increasingly relies on digital platforms to perform its governmental functions. These multinational companies enjoy unprecedented power in regulating public discourse in modern times, as they control not only the content but also the means of distribution, and data on their end users. Nevertheless, these platforms are private companies, subject only to private law, and are not obliged by the Freedom of Information Act. Consequently, in the absence of transparency obligations on neither the government nor the platforms, law enforcement activities may remain in the twilight zone between private and public. This requires a rethinking of how the Freedom of Information law should apply to this new enforcement environment.

This article explores the limits of the Freedom of Information Act in the digital environment, by analyzing the case study of speech regulation via online platforms. In recent years, Israeli law enforcement authorities established practice of removing allegedly illegal speech by issuing a complaint to online platforms based on their terms of use and community guidelines (“Alternative Enforcement”). The article analyzes the limits of Freedom of Information Act in shading light on this practice and demonstrates its failure to offer sufficient public scrutiny. We also propose how to adjust the law to enhance transparency and public scrutiny of governmental enforcement via digital platforms.

Keywords: Freedom of Information, Online Platforms, Removal of Illegal Speech, Transparency, שקיפות, פלטפורמות מקוונות, הסרת ביטויים, חופש המידע,

Suggested Citation

Ken-Dror Feldman, Dalit and Elkin-Koren, Niva, שקיפות פעולות המדינה בסביבה הדיגיטלית: אכיפה אלטרנטיבית של עבירות ביטוי באמצעות ענקיות הרשת
Transparency in the Digital Environment: Governmental Removal of Illegal Speech via Online Platforms (January 1, 2020). 25 HaMishpat 27 (January 2020) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3581321

Dalit Ken-Dror Feldman (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Niva Elkin-Koren

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
110
PlumX Metrics