האם יש לישראל חוקה? על דמוקרטיה הליכית ודמוקרטיה ליברלית
Does Israel have a Constitution? On Formal and Liberal Democracy

26 Pages Posted: 16 May 2020

See all articles by Barak Medina

Barak Medina

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: May 2, 2020

Abstract

תקציר בעברית: בית המשפט קבע שהנורמה הבסיסית בישראל, בדומה לזו המוכרת בדמוקרטיות המערביות האחרות, היא זו שמתוארת על-ידי התפיסה בדבר "ממשלה מוגבלת". עם זאת, טרם התגבשה בעניין זה הסכמה רחבה. המחלוקת היא בשני מישורים: פוליטית, יש הסבורים שמוטב היה לקבוע שהנורמה הבסיסית של מדינת ישראל היא דמוקרטיה הליכית (או "פורמלית"), שלפיה "הרוב קובע". משפטית, עולות מן הפסיקה גישות שונות בשאלה אם חוקי היסוד הם החוקה הכתובה של מדינת ישראל, או שמא הם רק "נורמות בעלות מעמד חוקתי". להבחנה הזו חשיבות הן לעניין אופן ההצדקה של ההכרה בקיומן של מגבלות על הכנסת ואכיפת הציות להן בדרך של ביקורת שיפוטית והן לעניין סוגית גבולות כוחה של הכנסת לקבוע הוראות בחוקי-יסוד.
חיבור זה נועד לספק תשתית נורמטיבית ופוזיטיבית לטענה שהנורמה הבסיסית של מדינת ישראל היא דמוקרטיה ליברלית, כלומר סמכותן של רשויות השלטון תחומות מכוח עקרונות יסוד של ליברליזם. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו מספק הכשר ציבורי לאכיפת המגבלות על סמכות החקיקה של הכנסת; אך ההכשר הנורמטיבי נובע ישירות מן הנורמה הבסיסית האמורה. חוק היסוד מספק את הכשר הציבורי האמור בעיקר לאור תוכנו, לא משום שהוא חלק מן החוקה הכתובה של ישראל. אחת התוצאות שנובעות מכך היא הצדקה להחלת ביקורת שיפוטית על קביעת הוראות בחוקי יסוד.

English Abstract: The Supreme Court of Israel has ruled that the powers of government are limited, and it employs judicial review of legislation, but it is still debated whether Israel has a formal, written constitution. At its essence, the controversy is whether Israel’s Basic Norm reflects the ideal of formal democracy or rather one of a liberal democracy. This paper argues for the former, both positively and normatively, and implements the argument regarding the issue of limits on the legislature’s power to amend Israel’s Basic Laws.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Medina, Barak, האם יש לישראל חוקה? על דמוקרטיה הליכית ודמוקרטיה ליברלית
Does Israel have a Constitution? On Formal and Liberal Democracy (May 2, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3590908 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3590908

Barak Medina (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
225
Abstract Views
885
Rank
251,958
PlumX Metrics