Entegre Raporlamada Çoklu Sermaye Öğelerini Temsil Eden Göstergelerin Belirlenmesi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği (Determining Indicators Representing Multiple Capitals in Integrated Reporting: The Case of Turkish Banking Sector)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 408-422, August 2019

15 Pages Posted: 12 Aug 2020

See all articles by Guler Aras

Guler Aras

Yildiz Technical University

Filiz Mutlu Yıldırım

Çanakkale Onsekiz Mart University; Independent

Date Written: 2019

Abstract

Turkish abstract: Öz: Kurumların finansal performanslarının yanında finansal olmayan performanslarını da artırarak rekabet avantajlarını koruma ve piyasa değerlerini maksimize etme çabaları entegre raporlama konusundaki çalışmaları önemli ve gerekli kılmıştır. Çalışmada, entegre raporlamada çoklu sermaye öğelerini temsil eden göstergelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, belirlenecek göstergelere temel oluşturmak amacıyla sermaye öğeleri ile bu öğelere ait göstergeler üzerinde araştırma yapılmıştır. Ardından, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan mevduat bankalarının 2014 ile 2017 yılları arasında paylaştıkları halka açık verilerin tümü içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, literatür ve uygulamada öne çıkan, aynı zamanda ulaşılabilirliği yüksek olan göstergeler belirlenmiştir. Bu çalışma, entegre raporlamada değerlemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ve şeffaf bir ölçüm sunabilmesi için gerekli olan karşılaştırılabilir, temsil gücü yüksek göstergeleri belirlemesi yönüyle bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

English abstract: Efforts to maintain competitive advantages and maximize market values by increasing the non-financial performances of the corporations as well as their financial performances made the studies on integrated reporting important and necessary. In this study, it is aimed to determine the indicators representing multiple capitals in integrated reporting. In this context, a general survey has been carried out on capitals and indicators of these elements in order to form the basis for the indicators to be determined. After that, all publicly available data shared by deposit banks included in the BIST Sustainability Index were analyzed through content analysis method between 2014 and 2017. As a result of the analyzes, the indicators that are prominent in the literature and in practice, also have high availability are determined. This study is a guideline for identifying the comparable, representative indicators that are necessary to enable the valuation to be conducted in a healthy manner and to provide a transparent measurement in integrated reporting.

Note: Downloadable document available in Turkish.

Keywords: Entegre Raporlama, Sermaye Öğeleri, Içerik Analizi, Finansal Olmayan Açıklamalar – Integrated Reporting, Capitals, Content Analysis, Non-Financial Explanations

Suggested Citation

Aras, Guler and Mutlu Yıldırım, Filiz, Entegre Raporlamada Çoklu Sermaye Öğelerini Temsil Eden Göstergelerin Belirlenmesi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği (Determining Indicators Representing Multiple Capitals in Integrated Reporting: The Case of Turkish Banking Sector) (2019). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 408-422, August 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3649908 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3649908

Guler Aras (Contact Author)

Yildiz Technical University ( email )

Istanbul
Turkey
+90 212 3832515 (Phone)
+90 212 2594202 (Fax)

HOME PAGE: http://guleraras.com

Filiz Mutlu Yıldırım

Çanakkale Onsekiz Mart University ( email )

Çanakkale, 17100
Turkey

Independent ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
62
Abstract Views
311
rank
496,649
PlumX Metrics