הצעת פירוש לסעיף 7 לחוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי
Proposed Interpretation of Section 7 of the Basic Law: Israel - the Nation State of the Jewish People

COMMENTARY ON THE BASIC LAW; ISRAEL- THE NATION STATE OF THE JEWISH PEOPLE, Yedidia Stern and Yuval Shany eds., Israel Democracy Institute, Forthcoming, Hebrew.

27 Pages Posted: 19 Sep 2020

See all articles by Haim Sandberg

Haim Sandberg

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: August 11, 2020

Abstract

תקציר בעברית: סעיף 7 לחוק יסוד: ישראל-מדינת הלאום של העם היהודי ("חוק הלאום") מטיל על המדינה חובה לפעול לקידום התיישבות יהודית. הוא שולל טענות אשר לפיהן יש אזורים של מדינת ישראל שאסור להקים בהם התיישבות יהודית. חובה זו מוטלת על המדינה בתחומי מדינת ישראל אולם לא מחוצה לה. היא כפופה למטרה המדינית של מימוש זכות ההגדרה של העם היהודי אך אינה קיימת היכן שהתיישבות יהודית פוגעת במטרה זו. הגשמת הערך הלאומי של התיישבות יהודית אינה בגדר היתר לפגיעה באינטרסים חשובים נוספים של מדינת ישראל, כגון ביטחון, שלום או איכות סביבה. החוק מחייב את המדינה ורשויותיה לשקול את ערך ההתיישבות היהודית ולקדם אותו ומסמיך את בתי המשפט לבקרם כאשר לא עשו כן, הכול בכפוף לכללי הביקורת השיפוטית המקובלים.

את הוראות סעיף 7 יש ליישם ולפרש באופן שאינו פוגע בזכויות אדם המוכרות על ידי המשפט הישראלי, כגון הזכות לקניין או הזכות לשוויון. הפגיעה בזכויות אלה תתאפשר רק בהתאם לכללי המשפט החוקתי הקיימים. לא תינתן עדיפות לערך ההתיישבות על זכויות יסוד אחרות.

כמו כן, החובה לעודד התיישבות יהודית תמומש מבלי לפגוע בזכות הפרטית לשוויון ומבלי לפגוע בהזדמנות שתשמר לכל אזרח באופן שווה וללא כל אפליה על רקע כלשהו להשתתף בהתיישבות יהודית ככל שיחפוץ בכך. על כן אין לפרש את המונח "התיישבות יהודית" כ"התיישבות ליהודים בלבד". בכך אין כדי למנוע פיתוחה של התיישבות שרק יהודים מגלים עניין בה. כמו כן חוק הלאום לא פוגע בזכות המוכרת כבר כיום לקיומה של התיישבות קהילתית המבוססת על קהילתיות ולא על אפליה מכל סוג שהוא.

החובה לעודד התיישבות יהודית לא תפגע בחובה לנהוג באופן שוויוני כלפי התיישבות של מי שאינם יהודים ותחייב התחשבות בצרכי התיישבות לא יהודית כאשר אלה מתנגשים בצרכי הקמתה של התיישבות יהודית.

מימוש החובה לעודד התיישבות יהודית יעשה תוך התחשבות בתושבים השונים של התיישבות יהודית, על זרמיהם, לאומיהם וקהילותיהם אך מבלי לפגוע בערכים שמעגן חוק היסוד ובמיוחד מבלי לפגוע במטרת העל המדינית שלו – מימוש זכות ההגדרה של העם היהודי במדינת ישראל.

על פי הפרשנות המוצעת במאמר זה אין בסעיף ההתיישבות בחוק הלאום שינוי מעשי משמעותי בדין שקדם לו. עיקר תרומתו היא בהפגת החשש כי הדין הקיים ייושם או ישונה באופן הפוגע בעקרונות חוק הלאום ובאופייה היהודי של מדינת ישראל.

פירוש לחוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, ידידיה שטרן ויובל שני עורכים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, טרם פורסם

English Abstract: Section 7 of the Basic Law: Israel - The Nation State of the Jewish People (the "Nation Law") imposes on the State of Israel an obligation to promote Jewish settlement. It rejects claims that there are areas of the State of Israel in which Jewish settlement may not be established. This obligation rests with the state within the territory of the State of Israel but not outside it. It is subject to the goal of exercising the right of self-determination of the Jewish people but does not exist where Jewish settlement violates this goal. The realization of the national value of Jewish settlement does not constitute a permit to harm other important interests of the State of Israel, such as security, peace or the environment. The law obliges the state and its authorities to consider the value of Jewish settlement and promote it and authorizes the courts to carry out judicial review when they have not done so.

The provisions of section 7 must be applied and interpreted in a manner that does not infringe on human rights recognized by Israeli law, such as the right to property or the right to equality. Violation of these rights will be possible only in accordance with the existing rules of constitutional law. No priority will be given to the value of settlement over other basic rights.

In addition, the obligation to encourage Jewish settlement will be realized without infringing on the private right to equality and without infringing on the opportunity that every citizen will be treated equally and without any discrimination on any basis to participate in Jewish settlement as much as he wishes. Therefore, the term "Jewish settlement" should not be interpreted as "settlement for Jews only." This does not prevent the development of a settlement in which only Jews are interested. In addition, the Nation Law does not infringe on the right already recognized for the existence of a community settlement based on communality and not on discrimination of any kind.

The obligation to encourage Jewish settlement will not infringe on the obligation to act equally towards the settlement of non-Jews and will require consideration of the needs of non-Jewish settlement when these conflict with the needs of the establishment of a Jewish settlement.

The realization of the obligation to encourage Jewish settlement will be done taking into account the various residents of Jewish settlement, their streams, nations and communities but without harming the values enshrined in the Basic Law and especially without harming its overarching goal – to secure the right of the Jewish people to self-determination within the State of Israel.

According to the interpretation proposed, the settlement section of the Nation Law does not contain a significant practical change in the law that preceded it. His main contribution is in alleviating the fear that the existing law will be implemented or changed in a manner that violates the principles of the Nation Law and the Jewish character of the State of Israel.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Israel, Jewish People, Zionism, Self-Determination, Basic Law: Nation State Law, Constitutional Law, Land Policy, Settlement, Discrimination, Arab Minority, Arab-Israeli Conflict

Suggested Citation

Sandberg, Haim, הצעת פירוש לסעיף 7 לחוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי
Proposed Interpretation of Section 7 of the Basic Law: Israel - the Nation State of the Jewish People (August 11, 2020). COMMENTARY ON THE BASIC LAW; ISRAEL- THE NATION STATE OF THE JEWISH PEOPLE, Yedidia Stern and Yuval Shany eds., Israel Democracy Institute, Forthcoming, Hebrew., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3671369

Haim Sandberg (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, IL Israel 75190
Israel
972-3- 9634096 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
200
PlumX Metrics