עסקה בזכות אובליגטורית או בזכות במקרקעין? תכלית, לשון ואקטיביזם שיפוטי
A Transaction for an Obligatory or a Real Estate Right? Purpose, Language and Judicial Activism

משפטים על אתר יג 79 ,2020 13 MISHPATIM ON-LINE, THE HEBREW UNIVERSITY STUDENT ON-LINE LAW JOURNAL 79- 107 (2020)

29 Pages Posted: 19 Sep 2020

See all articles by Haim Sandberg

Haim Sandberg

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: March 12, 2020

Abstract

תקציר בעברית: רשימה זו תתמקד בשאלה אם מי שבידיו זכות אובליגטורית לקבל מקרקעין, אך איננו בעל זכות במקרקעין, מתחייב להעביר את מה שיש לו (הזכות האובליגטורית) או את מה שאין לו (הזכות במקרקעין). זו היא שאלה של פרשנות חוזים שניתן להשיב עליה הן מלשון החוזה והן מתכליתו. בדרך כלל שני הצדדים לעסקה מעוניינים להתקשר בהסכם הנוגע למה שיש למעביר ולא רק למה שאין לו. זו היא ההשקפה המקובלת על רוב מלומדי המשפט בישראל והיא גם רווחת בפסיקת בית המשפט העליון. עם זאת בפרשת גנז, שבה התעוררה שאלה זו כשאלה משנית, הגיע בית המשפט למסקנה שונה על בסיס דבקות בלשון החוזה והתעלמות כמעט מוחלטת מתכליתו. דבקות בלשון החוזה נחשבת בדרך כלל סממן של גישה פרשנית "שמרנית". ברשימה זו אטען כי דבקותו של בית המשפט בפרשת גנז בלשון שירתה מהלך פרשני אקטיביסטי לעילא – הנחת תשתית עובדתית ליצור הלכה מרחיקת לכת בתחום דיני הקניין, היא הלכת גנז. פרשת גנז מדגימה בעניין זה סוגה מיוחדת של אקטיביזם שיפוטי בתחום פרשנות חוזים: "שמרנות אקטיביסטית". זו היא דוגמה לכך שלעיתים ההיאחזות במונחים שגורים בשיח הציבורי, כגון "שמרנות" או "אקטיביזם", עשויה להוביל להדבקת תוויות שגויות. בניגוד למה שמקובל לסבור, דווקא דבקות בלשון עשויה להיות לעיתים ביטוי לאקטיביזם שיפוטי, ואילו ניתוח תכליתי ישקף דבקות שמרנית ברצון הצדדים.

English Abstract: This article will focus on the question of whether a person who has an obligatory right to receive real estate, but does not have a right in real estate, undertakes to transfer what he has (the obligatory right) or what he does not have (the right in real estate). This is a question of contract interpretation that can be answered both from the language of the contract and its purpose. Usually both parties to the transaction are interested in entering into an agreement regarding what the transferor has and not just what he does not have. This is the view accepted by most law scholars in Israel and is also prevalent in Supreme Court rulings. However, in the Ganz case, in which this question arose as a secondary question, the court reached a different conclusion on the basis of adherence to the language of the contract and almost complete disregard for its purpose. Adherence to the language of the contract is generally considered a sign of a "conservative" interpretive approach. In this list, I will argue that the court's adherence, in the Ganz case, to the language served a supremely activist interpretive move - laying a factual foundation to create a far-reaching precedent in the field of property law. The Ganz case exemplifies in this matter a special kind of judicial activism in the field of contract interpretation: "activist conservatism." This is an example of how sometimes clinging to common terms in public discourse, such as “conservatism” or “activism,” can lead to the misrepresentation of labels. Contrary to popular belief, adherence to language may at times be an expression of judicial activism, whereas purposeful analysis will reflect a conservative adherence to the will of the parties.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Israel, Contact Law, Property Law, Real Estate Transactions, Contract Interpretation, Judicial Activism, Judicial Conservatism, Property Rights, Obligations, Obligatory Rights, In Rem, In Personam

Suggested Citation

Sandberg, Haim, עסקה בזכות אובליגטורית או בזכות במקרקעין? תכלית, לשון ואקטיביזם שיפוטי
A Transaction for an Obligatory or a Real Estate Right? Purpose, Language and Judicial Activism (March 12, 2020). משפטים על אתר יג 79 ,2020 13 MISHPATIM ON-LINE, THE HEBREW UNIVERSITY STUDENT ON-LINE LAW JOURNAL 79- 107 (2020) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3671405

Haim Sandberg (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, IL Israel 75190
Israel
972-3- 9634096 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
54
PlumX Metrics