Về động lực làm việc của nhân viên Eximbank Chi nhánh Cộng Hòa (Researching the Work Motivation of Staff at Eximbank – Cong Hoa Branch)

9 Pages Posted: 21 Oct 2020

Date Written: November 2, 2019

Abstract

Vietnamese abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Cộng Hòa, bằng việc khảo sát 192 nhân viên, công cụ Cronbach’s Alpha, EFA và phân tích hồi quy bội được sử dụng. Kết quả đã đưa ra được mô hình 4 yếu tố có tác động dương đến Động lực làm việc, sắp theo thứ tự giảm dần: Phong cách lãnh đạo, Bản chất công việc, Môi trường làm việc, Đánh giá khen thưởng. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đến ban quản lý chi nhánh nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên.

English abstract: This research is to examine factors affecting the work motivation of staff at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bsank - Cong Hoa Branch through interviewing 192 employees. Cronbach’s Alpha, exploratory factor analysis and linear multiple regressioning were used in this research. The research’s results show that there are four main factors affecting the work motivation. These factors which are listed in descending order of importance include Leadership, Work nature, Working condition and Achievement recognition. Based on these results, the research proposes some suggestions for management to enhance the work motivation of staff.

Note: Downloadable document available in Vietnamese.

Keywords: Động lực làm việc, nhân viên, Ngân hàng Eximbanks chi nhánh Cộng Hòa

JEL Classification: C12, M12, G21

Suggested Citation

Ha Nam Khanh, Giao, Về động lực làm việc của nhân viên Eximbank Chi nhánh Cộng Hòa (Researching the Work Motivation of Staff at Eximbank – Cong Hoa Branch) (November 2, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3685111 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3685111

Giao Ha Nam Khanh (Contact Author)

Vietnam Aviation Academy ( email )

Vietnam

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
37
Abstract Views
354
PlumX Metrics