Mô hình phát triển du lịch MICE tại Việt Nam từ các nhân tố nguồn lực (Model of MICE Tourism Development in Vietnam Based on Resource Factors)

Soá 1- Thaùng 1/2018

8 Pages Posted: 22 Mar 2021

Date Written: January 5, 2018

Abstract

Vietnamese Abstract: Nghiên cứu tìm hiểu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch MICE tại Việt Nam thông qua việc xác định các bên liên quan. Dựa vào các lý thuyết nghiên cứu về du lịch MICE và thực trạng hoạt động tại Việt Nam, nghiên cứu đã cho thấy sự phát triển du lịch MICE chịu sự tác động của nguồn lực điểm đến MICE, và nguồn lực điểm đến MICE chịu tác động bởi 4 thành phần: (1) nguồn lực nhà tổ chức; (2) nguồn lực du khách MICE; (3) nguồn lực nhà cung cấp; (4) nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp. Từ đó, một mô hình nghiên cứu sự phát triển du lịch MICE được đề xuất.

English Abstract: The research attempted to examine factors affecting the development of MICE in Vietnam, by determining the stakeholders. Based on the theories of MICE development and the reality of MICE development in Vietnam, the research shows that MICE development is affected by MICE destination resources, then MICE destination resources is affected by 4 main factors: (1) Organizers resources; (2) MICE tourist resources; (3) Provider resources; (4) Professional organization resources. From that, a model of MICE development is suggested.

Note: Downloadable document is in Vietnamese.

Keywords: Nguồn lực, Điểm đến MICE, Nhà tổ chức, nhà cung cấp, du lịch MICE, sự phát triển du lịch MICE

JEL Classification: C12, Z32

Suggested Citation

Ha Nam Khanh, Giao, Mô hình phát triển du lịch MICE tại Việt Nam từ các nhân tố nguồn lực (Model of MICE Tourism Development in Vietnam Based on Resource Factors) (January 5, 2018). Soá 1- Thaùng 1/2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3687290

Giao Ha Nam Khanh (Contact Author)

Vietnam Aviation Academy ( email )

Vietnam

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
45
Abstract Views
107
PlumX Metrics