Национална Економија (National Economy)

Национална економија (National Economy), Географија Србије (Geography of Serbia), Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, 2017, стр. 614–751.

138 Pages Posted: 25 Nov 2020

See all articles by Rajko Bukvic

Rajko Bukvic

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA

Dragan Aleksić

affiliation not provided to SSRN

Jugoslav Anicic

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Marko Laketa

affiliation not provided to SSRN

Jovana Todorić

affiliation not provided to SSRN

Nebojša Zakić

affiliation not provided to SSRN

Darko Vuković

affiliation not provided to SSRN

Dalibor Miletić

affiliation not provided to SSRN

Svetlana Vukotić

affiliation not provided to SSRN

Dragan Vukmirović

affiliation not provided to SSRN

Jovanka Vukmirović

affiliation not provided to SSRN

Aleksandra Majdarević

affiliation not provided to SSRN

Date Written: 2017

Abstract

Serbian abstract: У овом одељку разматрају се опште карактеристике националне економије. У првом делу приказан је њен историјски развој, који је обухватио привреду у средњовековној српској држави Немањића, преко развоја у оквирима турске феудалне државе, изградње самосталне српске државе након српских устанака и ослобођења од Турске, па до развоја у савременим условима 20. и 21. века. Тај вишевековни развој протицао је у сталним напорима да се превазиђе наслеђена економска заосталост, да се унапреди и модернизује привреда, односно да се претежно аграрна земља претвори у земљу с модерном индустријском привредом, али и уз отпоре изражене у супротној тенденцији да се одржи аграрни, односно сељачки карактер земље. Ипак, био је то процес који се уз мање или више осцилација, али у целини успешно одвијао све до пред крај 20. века. Међутим, почев од последње деценије претходног века земља је током процеса транзиције била деиндустријализована, тако да је сада на нивоу развоја од пре неколико деценија, и стоји пред поновним захтевима за (ре)индустријализацијом. У другом делу разматрају се актуелне карактеристике привреде Србије, подељене у четири сектора.

English abstract: In this chapter the main characteristics of the national economy will be considered. In the first part there is explored its historical development. It involves the economy of the middle century Nemanjićs’ Serbian state, through the development in the framework of Turkish feudal state, the building of independent Serbian state after the Serbian uprisings and liberation from Turkey, up to development in modern circumstances of 20th and 21st centuries. This many centuries development characterize constant efforts to overcome the inherited economic backwardness, to move up and modernize the economy, i.e. to transform the predominantly agrarian state to the state with modern manufacturing economy, but also with resistances represented in opposite tendency to keep agrarian, i.e. peasant character of the state. Although, it was the process, that successfully carried out until to last decade of 20th century. But, since this decade the state was deindustrialized through the transition process, so it is now on the level of some decade before, and state is confronted with the repeated need for reindustrialization. In the second part of this chapter the actual characteristics of the Serbian economy are considered, divided in four sectors.

Note: Downloadable document available in Serbian.

Keywords: национална привреда, историјски развој, (де)индустријализација, сектори привреде, Србија, Југославија, national economy, historical development, (de)industrialization, sectors of economics, Serbia, Yugoslavia

JEL Classification: E20, L70, L80, L90, N13, N14, O11, O52, P30, R10

Suggested Citation

Bukvic, Rajko and Aleksić, Dragan and Anicic, Jugoslav and Laketa, Marko and Todorić, Jovana and Zakić, Nebojša and Vuković, Darko and Miletić, Dalibor and Vukotić, Svetlana and Vukmirović, Dragan and Vukmirović, Jovanka and Majdarević, Aleksandra, Национална Економија (National Economy) (2017). Национална економија (National Economy), Географија Србије (Geography of Serbia), Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, 2017, стр. 614–751., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3706424

Rajko Bukvic (Contact Author)

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA ( email )

Djure Jakšića 9 11000 Belgrade
Belgrade, 11000
Serbia

Dragan Aleksić

affiliation not provided to SSRN

Jugoslav Anicic

Univerzitet Union - Nikola Tesla ( email )

Cara Dušana 62 - 64
Belgrade, 11000
Serbia

Marko Laketa

affiliation not provided to SSRN

Jovana Todorić

affiliation not provided to SSRN

Nebojša Zakić

affiliation not provided to SSRN

Darko Vuković

affiliation not provided to SSRN

Dalibor Miletić

affiliation not provided to SSRN

Svetlana Vukotić

affiliation not provided to SSRN

Dragan Vukmirović

affiliation not provided to SSRN

Jovanka Vukmirović

affiliation not provided to SSRN

Aleksandra Majdarević

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
280
PlumX Metrics