הזכות להגדרה עצמית בחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
The Right to Self-Determination in Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People

תרבות דמוקרטית 20, התש"ף - 2020

29 Pages Posted: 16 Nov 2020

Date Written: October 13, 2020

Abstract

תקציר בעברית: הזכות להגדרה העצמית מהווה נדבך מרכזי בחוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (להלן: חוק היסוד), והיא מופיעה בסעיף 1 לחוק היסוד פעמיים. הסעיף קובע כי:

(א) ארץ ישראל מהווה מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל

(ב) מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית

(ג) מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי

למרות מרכזיות הזכות להגדרה עצמית, חוק היסוד אינו כולל הגדרה או הסבר למונח "הגדרה העצמית", אשר אינו מעוגן כיום בדין הישראלי. לעומת זאת, מושג ההגדרה העצמית הינו מושג מרכזי במשפט הבינלאומי. מאמר זה מבקש לבחון את משמעותה של הזכות להגדרה עצמית במשפט החוקתי הישראלי, בעקבות חקיקת החוק, את הפירושים האפשריים למונח "הגדרה עצמית" המופיע בו, לאור תוכנו של מונח זה במשפט הבינלאומי.

שאלה תוכנה של הזכות להגדרה עצמית חשובה בעיקר לאור סעיף 1(ג), המייחד את הזכות להגדרה עצמית לאומית לעם היהודי, שהינו סעיף חריג, ללא מקבילות בחוקות דמוקרטיות אחרות. בעוד שלגבי סעיפים 1(א) ו 1(ב) ניתן לטעון כי הם סימליים בעיקרם ומעגנים באופן כללי עקרונות הלקוחים ממגילת העצמאות, סעיף 1(ג) מעורר שאלות מעשיות יותר לגבי השלכות חוק היסוד על זכויותיו הקולקטיביות של המיעוט הערבי בישראל, ולגבי זכותו לייצוג פוליטי, המהווה חלק מהזכות להגדרה עצמית פנימית. בהקשר של זה, ידון המאמר, בין היתר, ביחס בין סעיף 1(ג) לחוק היסוד לסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Self-Determination, Nation State Law

Suggested Citation

Hostovsky Brandes, Tamar, הזכות להגדרה עצמית בחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
The Right to Self-Determination in Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People (October 13, 2020). תרבות דמוקרטית 20, התש"ף - 2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3710729

Tamar Hostovsky Brandes (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
203
Abstract Views
1,143
Rank
267,414
PlumX Metrics