בעקבות חוק הלאום – ניתוח ביקורתי של עקרונות היסוד
After The Nation State Law: A Critical Analysis of the Basic Principles

תרבות דמוקרטית 20

39 Pages Posted: 31 Oct 2020

See all articles by Avi Sagi

Avi Sagi

Bar Ilan University - Department of Philosophy; Shalom Hartman institute

Date Written: October 13, 2020

Abstract

תקציר בעברית: "חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום" מעורר דיונים נוקבים. במסגרת מאמר זה אני מבקש לבצע ניתוח ביקורתי של שלושה סעיפים מהחלק המוגדר "עקרונות יסוד" (1.א – 1.ג) של החוק, שהם ליבת החוק. טענתי היא שבניסוחם של עקרונות אלה יש קביעות שאינן מוצדקות ולעיתים קשה לתת להן פשר מתקבל על הדעת. הנגזר מהן הוא אפוא למצער בעייתי, ולעיתים שגוי. בבסיס המאמר מצוי ניתוח מושגי הזכות האמורים לבסס את החוק עצמו. ניתוח זה נעשה באמצעות שתי התיאוריות הרלוונטיות למושגי הזכות: תיאורית האינטרס הליברלית ותיאוריות המימוש שיסודותיה הגליאניים. ניתוח זה מוביל למסקנה כי מושגי הזכות אינם מבססים את קביעות החוק; ולהפך הם מכוננים שלילת זכויות מהמיעוט הלא יהודי, שאינה עולה בקנה אחד עם מושגי הזכות עליהם מבוסס החוק. ביקורת זו מובילה למסקנה שי שצורך לעצב מחדש את היחסים שבין זכויות של העם היהודי לבין הזכויות שאינן ניתנות לשלילה של המיעוט הערבי. חלק ניכר ממאמר זה הוא ניסיון להציע מסגרת הולמת יותר מחוק הלאום בלתי ראוי לשיח על אודות הזכויות של המיעוט הערבי השותף באזרחות הישראלית מצד אחד והמנוע ממימוש הגדרתו העצמית, מצד אחר.

English Abstract: The “Basic Law: Israel—The Nation State of the Jewish People,” has evoked intense controversy. This article engages in a critical analysis of the three sections defined in the law as “Basic Principles” (1a-1c), and finds they include determinations that are unjustified and at times implausible. Whatever follows from them is thus at least problematic, and possibly mistaken. At the core of the article is an analysis of the concepts of right that are meant to justify the law itself, which relies on the two relevant theories: the liberal theory of interest and the realization theories resting on Hegelian foundations. My conclusion from this analysis is that the concepts of right do not justify the determinations of the law. Indeed, quite the contrary—the formulations in the law negate the rights of the non-Jewish minority, which is incompatible with the concepts of right underlying the law. This critique leads me to call for a reshaping of the relationships between the rights of the Jewish people and the undeniable rights of the Arab minority. The article is largely an attempt to offer a more appropriate framework than this law, which is not fit for the discourse about the rights of the Arab minority sharing in Israeli citizenship on the one hand, and prevented from realizing its self-definition on the other.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Sagi, Avi, בעקבות חוק הלאום – ניתוח ביקורתי של עקרונות היסוד
After The Nation State Law: A Critical Analysis of the Basic Principles (October 13, 2020). תרבות דמוקרטית 20, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3710814

Avi Sagi (Contact Author)

Bar Ilan University - Department of Philosophy ( email )

Ramat Gan
5290002
Israel

Shalom Hartman institute ( email )

Jerusalem

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
297
Abstract Views
765
Rank
185,431
PlumX Metrics