Шта показују индекси концентрације: пример банковног сектора Србије (What Demonstrate Concentration Indices: Example of the Banking Sector of Serbia)

XLVII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2020 Beograd 20–23 septembar 2020, Zbornik radova, ur. Milorad Vidović, Katarina Vukadinović, Dražen Popović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2020, pp. 55–60.

6 Pages Posted: 8 Dec 2020

See all articles by Rajko Bukvic

Rajko Bukvic

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA

Date Written: September 20, 2020

Abstract

Serbian abstract: У раду се приказују и анализирају основни показатељи који се користе у анализама концентрације на тржишту. Приказани су стандардни коефицијенти (CRn и HH), нешто ређе коришћени (Ђинијев, Розенблатов и Тајдман-Холов), као и Линда-индекси и приступ заснован на Гаусовој кривој распореда удела тржишних учесника. Анализа резултата који се добијају на основу тих индекса извршена је на примеру банковног сектора Србије (без Косова и Метохије), за године 2016–2019. Коришћени су подаци из завршних рачуна банака за три билансне величине (укупна актива, капитал и пословни приход). Добијене вредности показатеља илуструју неједнозначност резултата, и то како кад је реч о примењеним индексима, тако и у односу на примењену билансну величину. Све то указује на потребу да се у будућим анализама користи већи број показатеља и већи број билансних величина, као и да се тумачењу резултата приступа уз неопходну пажњу.

English abstract: The paper shows and analyzes the main indicators that are used in the analyses of of the market concentration. It were demonstrated standard coefficients (CRn and HH), more rarely used (Gini, Rosenbluth and Tideman-Hall), and the Linda indices and approach based on the Gaus’ curve of the distribution of market shares. The analysis of the results was made on the example of banking sector of Serbia (without Kosovo and Metohija), for the years 2016–2019. It were used the banks’ balances three aggregates (total assets, capital and operating income). The values of indicators illustrate ambiguity of results, both in the case of used indices, as well as the used balance aggregate. All of these indicate the need of the use in future analyses many indicators and aggregates, and the need to interpret the results with necessary attention.

Note: Downloadable document available in Serbian.

Keywords: конкуренција, концентрација, индекси концентрације, неједнозначност резултата, банковни сектор, competition, concentration, indices of concentration, ambiguity of results, banking sector

JEL Classification: JEL C18, C81, D40, G21, L10, L13, L40

Suggested Citation

Bukvic, Rajko, Шта показују индекси концентрације: пример банковног сектора Србије (What Demonstrate Concentration Indices: Example of the Banking Sector of Serbia) (September 20, 2020). XLVII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2020 Beograd 20–23 septembar 2020, Zbornik radova, ur. Milorad Vidović, Katarina Vukadinović, Dražen Popović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2020, pp. 55–60., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3711585

Rajko Bukvic (Contact Author)

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA ( email )

Djure Jakšića 9 11000 Belgrade
Belgrade, 11000
Serbia

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
25
Abstract Views
199
PlumX Metrics