ВАЖЛИВІСТЬ ПРОГЕСТЕРОНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ І ПІЗНІХ ТЕРМІНАХ (The Importance of Progesteron for the Safety of Pregnancy at Early and Late Terms)

Reproductive Endocrinology, 48, 49-54, doi: 10.18370/2309-4117.2019.48.49-54

6 Pages Posted: 18 Dec 2020

See all articles by С. О. Шурпяк

С. О. Шурпяк

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

В. І. Пирогова

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Date Written: August 30, 2019

Abstract

Ukraine abstract: Прогестерон – ключовий гормон для настання та підтримки вагітності. Проблема зниженої фертильності, безпліддя стає все більш актуальною, що в свою чергу ще більш загострює проблему невиношування вагітності. Метою цього огляду є висвітлення нової інформації, що базується на сучасних наукових доказах, даних доказової медицини та світових клінічних протоколах, узагальнення фактичних знань щодо важливості послідовного використання одного виду гестагену для преконцепційної підготовки, лікування і профілактики загрози переривання вагітності в різних термінах та клінічних умовах. Проаналізовані дані свідчать, що саме природний мікронізований прогестерон має бути препаратом вибору при лікуванні звичного невиношування, пов’язаного з недостатністю лютеїнової фази, при цьому на етапі преконцепційної підготовки важливо використовувати один вид гестагенів. Сьогодні препарати вагінального мікронізованого прогестерону використовуються як підтримка лютеїнової фази під час циклів екстракорпорального запліднення через відносну легкість їх застосування та еквівалентність внутрішньом'язовому прогестерону. Вагінальний прогестерон має переваги внаслідок ефекту первинного проходження через матку, при якому концентрація в тканинах ендометрія зазвичай набагато більша, ніж у сироватці. Згідно з даними незалежного рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження PRISM, доведена ефективність вагінального мікронізованого прогестерону в жінок із кровотечею зі статевих шляхів на ранніх термінах вагітності (клініка загрози викидня). В пацієнток, які отримували мікронізований прогестерон, частота живонародження була достовірно вищою на 3% порівняно з плацебо, що в абсолютних цифрах на 54 живонароджених дитини більше.

Найкращі результати були досягнуті і в пацієнток з трьома і більше викиднями в анамнезі, де шанси живонародження при використанні мікронізованого прогестерону (препарат Утрожестан®) достовірно збільшилися на 28%. Важливим є також доведення факту, що застосування препарату Утрожестан® в дозі 800 мг/доба до 16 тижнів гестації є безпечним для плода (частота вроджених аномалій не відрізнялася в групі вагінального прогестерону і плацебо) і не перешкоджає відторгненню генетично неповноцінного ембріона.


English abstract: Progesterone is a key hormone to support pregnancy and pregnancy onset. Problem of low fertility, infertility is becoming increasingly important, which in turn further exacerbates miscarriage. The aim of this systematic review is to elucidate new information based on current scientific evidence, evidence-based medicine and world clinical protocols, summarize actual knowledge of the importance of sequential use of one type of gestagen for pre-conceptual preparation, treatment, and prevention of the risk of pregnancy termination in different clinical settings. Analysed data indicate that it is natural micronized progesterone to be the drug of choice in the treatment of habitual miscarriage associated with luteal phase deficiency, and it is important to use one type of gestagen at the pre-conception stage.

Currently, vaginal drugs of micronized progesterone used to support the luteal phase during IVF cycles due to the relative ease of use and efficiency equivalence to intramuscular progesterone. Vaginal progesterone has advantages due to the effect of primary passage through the uterus, it concentration in endometrial tissues is usually much higher than in serum. An independent, randomized, double-blind, placebo-controlled trial PRISM showed the efficacy of vaginal micronized progesterone in women with genital bleeding early in pregnancy (clinic of abortion). In group of micronized progesterone the rate of live birth was higher by 3% compared to placebo, which in absolute numbers was greater for 54 live births. The best results were achieved in patients with a history of 3 or more miscarriages, where the odds of live birth due to micronized progesterone (Utrogestan®) increased by 28%. Also it is important that Utrogestan® at a dose of 800 mg/day for up to 16 weeks of gestation is safe for the fetus (the frequency of congenital abnormalities did not differ in the vaginal progesterone and placebo group) and did not prevent the rejection of the genetically defective embryo.

Note: Downloadable document available in Ukrainian.

Keywords: Micronized Natural Progesterone, Pregnancy Miscarriage, Luteal Phase Deficiency, Vaginal Route of Administration, Progesterone, Utrogestan

Suggested Citation

Шурпяк, С. О. and Пирогова, В. І., ВАЖЛИВІСТЬ ПРОГЕСТЕРОНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ І ПІЗНІХ ТЕРМІНАХ (The Importance of Progesteron for the Safety of Pregnancy at Early and Late Terms) (August 30, 2019). Reproductive Endocrinology, 48, 49-54, doi: 10.18370/2309-4117.2019.48.49-54, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3715196

С. О. Шурпяк (Contact Author)

Danylo Halytsky Lviv National Medical University ( email )

Ukraine

В. І. Пирогова

Danylo Halytsky Lviv National Medical University ( email )

Ukraine

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
347
PlumX Metrics