הביקורת השיפוטית באזור יהודה ושומרון על צווים מנהליים של המפקד הצבאי
Judicial Review in the West Bank on Administrative Orders of the Military Commander

41 Pages Posted: 19 Mar 2021

See all articles by David Z. Berliner

David Z. Berliner

Ono Academic College Faculty of Law; Bar-Ilan University

Date Written: September 1, 2016

Abstract

תקציר בעברית: המאמר עוסק בביקורת השיפוטית שמפעילות ערכאות השיפוט באזור יהודה ושומרון על החלטות מנהליות של המפקד הצבאי, תוך מיקוד בצווי החרמה, אשר בשלם התקיימו בעת כתיבת המאמר דיונים בבג"ץ בעתירות המבקשות לבטל את החקיקה האוסרת על בתי המשפט הצבאיים לבקר צווים מנהליים אלה.
בהקדמה, לאחר הצגת סמכויותיו של המפקד הצבאי ביו"ש, ישנה עמידה על מגמת הצמצום שהתרחשה במהלך השנים בסמכויות אלה, מחד גיסא, ועל הרחבת הביקורת השיפוטית על החלטותיו, מאידך גיסא. מתוך כך מובאת בפרק השני סקירה של ערכאות השיפוט המפעילות ביקורת השיפוטית, לעיתים מקבילה, על החלטות המפקד הצבאי ביו"ש.

הפרק השלישי עוסק בסוגיות בהן לערכאות השיפוט הפנימיות ביו"ש סמכות לבקר את החלטות המפקד הצבאי, ובמרכזו התמורות שחלו בעשור וחצי האחרונים בסמכויות ערכאות השיפוט המינהליות ביו"ש מבחינת הרחבת הנושאים המינהליים הנתונים לביקורת שיפוטית; הרחבת ערכאות הביקורת להן סמכות בנושאים שונים; והרחבת היקף הביקורת השיפוטית והכלים המשפטיים בהם משתמשות ערכאות השיפוט בביקורתן השיפוטית. כמו כן ישנו דיון בפרק זה במאפיינים אקטיביסטיים נוספים של ערכאות השיפוט ביו"ש, כדוגמת הרחבת סמכות ערכאות השיפוט לבטל חקיקה ראשית ביו"ש על סמך טעמים מנהליים. בסוף הפרק נדונה סמכותו של בית המשפט הצבאי לערעורים לדון בערעורים על החלטות ערכאות השיפוט המינהליות ביו"ש.

הפרק הרביעי עוסק בתחולת המשפט המינהלי הישראלי במשפט הפנימי ביו"ש, והשימוש שעושות בו ערכאות השיפוט באזור. מעבר לשאלה העקרונית, מוצגת בפרק זה ההחלה בפועל של המשפט המנהלי, מבחינה מהותית ופרוצדוראלית, ובכלל זה העקרונות המינהליים לפיהן דנות ערכאות השיפוט ביו"ש, וכן סדרי דין ודיני ראיות על פיהם מתנהלים הדיונים בסוגיות אלה. הפרק מנסה להראות כי המשפט המנהלי הישראלי הפך לכלי ביקורת מרכזי של ערכאות השיפוט ביו"ש בבחינתם את החלטותיו המנהליות של המפקד הצבאי. בסוף הפרק נמתחת ביקורת על אי ההבחנה שהייתה מצופה בין השימוש שעושה בית המשפט העליון במשפט המנהלי הישראלי, בדונו בסוגיות הנוגעות ליו"ש, לבין השימוש שעושות בו ערכאות השיפוט ביו"ש.

בפרק החמישי נערך דיון בשיקולים שעל בית המשפט העליון לשקול בנוגע לשאלה האם לפסול את 'תיקון 36', אשר אסר על בתי המשפט הצבאיים לדון בעתירות מנהליות בנושא החרמות רכוש, או שמא להשאירו על כנו. תחילה מוצגים הנימוקים שהובאו על ידי בתי המשפט הצבאיים והעותרים לבג"ץ בסוגיה זו, ולאחר מכן נידונות השלכות המאקרו שתהיינה לביטול תיקון 36.

בפרק השישי מובאות מסקנותיו של דוד ברלינר בנוגע לביטול תיקון 36, וכן הצורך בסדר במערכת השיפוט ביו"ש. בנוסף מובא בפרק זה ניתוח בנוגע למעמדם של ערכאות השיפוט ביו"ש בעשור האחרון.

Note: Downloadable document in Hebrew

Keywords: יהודה ושומרון; תפיסה לוחמתית; השטחים; המפקד הצבאי; תיקון 39; ביקורת שיפוטית; Judea and Samaria; Occupied Territories; belligerent occupation; דוד ברלינר

Suggested Citation

Berliner, David Z., הביקורת השיפוטית באזור יהודה ושומרון על צווים מנהליים של המפקד הצבאי
Judicial Review in the West Bank on Administrative Orders of the Military Commander (September 1, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3718633 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3718633

David Z. Berliner (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Bar-Ilan University ( email )

Ramat Gan
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
32
Abstract Views
188
PlumX Metrics