Η Ανατροπή της Νεοκλασικής Θεωρίας μέσω των Ιδίων της Μέσων (The Disproof of Neoclassical Theory by means of Its Own Means)

10 Pages Posted: 12 Jan 2021

See all articles by Dimitrios Nomidis

Dimitrios Nomidis

Athens University of Economics and Business; National Technical University of Athens

Date Written: December 11, 2020

Abstract

Greek abstract: Η μέχρι τώρα έρευνά μου που αποκαλύπτει θεμελιώδη λάθη της συμβατικής (νεοκλασικής) οικονομικής θεωρίας, βασίζεται κυρίως στη (λανθασμένη) αντίληψη της θεωρίας αυτής για το price taking και την οριζόντια καμπύλης ζήτησης της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας αντ' αυτής την σωστή ατομική καμπύλη ζήτησης της επιχείρησης, που είναι κεκλιμένη και ίση με την συνολική ζήτηση διαιρεμένη δια του αριθμού των επιχειρήσεων για κάθε τιμή. Παρά τη μεγάλη αναγνωσιμότητα και το ζωηρό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον που έχουν προκαλέσει τα σχετικά άρθρα μου, αντιλαμβάνομαι κάποιες δυσκολίες σχετικά με την αποδοχή της αναθεωρημένης θεωρίας και ίσως ακόμη και την κατανόησή της, λόγω φυσιολογικού εθισμού και προσκόλλησης στην παραδοσιακή θεωρία και τη μεθοδολογία της. Αυτό το άρθρο, ωστόσο, καταδεικνύει τα λάθη αυτά της συμβατικής θεωρίας χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της ίδιας της συμβατικής θεωρίας, χωρίς να εμπλέκεται στο αμφιλεγόμενο ζήτημα της οριζόντιας ή κεκλιμένης καμπύλης ζήτησης της επιχείρησης.

English abstract: My research so far, which reveals fundamental mistakes of the conventional (neoclassical) economic theory, is based mainly on the (wrong) perception of this theory for the price taking and the horizontal demand curve for the firm, using instead the correct individual demand curve for the firm, which is sloping and equal to the total demand divided by the number of firms for each price. Despite the great readability and vivid academic interest that my relevant papers have caused, I feel some difficulties regarding the acceptance of the revised theory and perhaps even its understanding, due to physiological addiction and adherence to traditional theory and methodology. This article, however, demonstrates these mistakes of conventional theory using the methodology of the conventional theory itself, without getting involved in the controversial issue of the horizontal or sloping demand curve for the firm.

Note: Downloadable document available in Greek.

Keywords: λάθη θεωρίας στην ισορροπία στο επίπεδο αγοράς, μεγιστοποίηση του κέρδους επιχειρήσεων αθροιστικά, αριθμός επιχειρήσεων στον τέλειο ανταγωνισμό, καμπύλη προσφοράς, μονοπωλιακή φύση του τέλειου ανταγωνισμού, κοινωνική ευημερία

JEL Classification: B12, B13, B21, D21, D41, D42, D43, D46, D50, D60, E10, E13, E30

Suggested Citation

Nomidis, Dimitrios, Η Ανατροπή της Νεοκλασικής Θεωρίας μέσω των Ιδίων της Μέσων (The Disproof of Neoclassical Theory by means of Its Own Means) (December 11, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3747000 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3747000

Dimitrios Nomidis (Contact Author)

Athens University of Economics and Business ( email )

76 Patission Street
Athens, 104 34
Greece

National Technical University of Athens ( email )

Zografou Campus
Athens
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
104
PlumX Metrics