המגמה המתפתחת של גרושים ללא גירושים
The Growing Trend of Divorcés without Divorce

עיוני משפט מב 2020 ,597-638

42 Pages Posted: 16 Dec 2020

See all articles by Benjamin Shmueli

Benjamin Shmueli

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Ruth Halperin-Kaddari

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: 2020

Abstract

תקציר בעברית: בחיבור זה אנו מבקשים להצביע על תהליך משמעותי בזירת דיני המשפחה בישראל — אשר נותר עד כה סמוי מן העין ברובו — של הכרה כגרושים במי שהם למעשה גרושים ללא גירושים, דהיינו, התייחסות למי שחיים בפועל כגרושים כאילו הם אכן גרושים לכל דבר ועניין )כמעט(, אף שלא סודר ביניהם גט. שני פסקי־דין שניתנו בסמיכות זמנים לפני כשנה — האחד של בית־הדין האזורי לעבודה בתל־אביב והאחר של בית־הדין הרבני האזורי בירושלים — משמשים לנו בסיס לסקירת שורה של מופעים, בחקיקה ובפסיקה, אשר מדגימים, להבנתנו, גישה של מערכת משפט מבוססת־מציאות. גישה זו מנתקת בין הסטטוס הרשמי )אשר ממשיך להיות מוכרע על־פי הדין הדתיומוצא את ביטויו ברישום במרשם האוכלוסין( לבין השלכותיו האזרחיות, החברתיות־הכלכליות והאחרות — הן במערכת היחסים הפנימית של בני־הזוג הן ביחסים שבינם לבין רשויות המדינה — המוכרעות בהתאם לשאלת קיומו של הקשר הזוגי עצמו מבחינה עובדתית. הדוגמאות שנביא מתייחסות לנושאים ממוניים ורכושיים, ואף לשאלה של עדות נגד בן־זוג, ובהמשך להן נצביע על התפתחויות עתידיות נחוצות בתחום.הגישה של מערכת משפט מבוססת־מציאות היא העומדת כבר בבסיסההכרה ב"ידועים בציבור כנשואים", ולשיטתנו כך צריך להיות גם ביחס לבני־זוג מסורבי גט: יש לראות בהם משום "ידועים בציבור כגרושים" לצורך מיצוי זכויות מסוימות של בן־הזוג מסורב הגט, ואף לצורך שלילת זכויות מבן־זוגו הסרבן. בקבלת אותה "תמונת־ראי", הגוזרת יחס מקביל בין קיום קשר זוגי לבין סיומו של קשר זה, יבוא לידי ביטוי מערך הוליסטי אחיד.במהלך זה טמון מסר חשוב ביחס למצבן של נשים מסורבות גט, ולמעשהביחס למצב סרבנות הגט מעיקרו: לא עוד מבוי סתום, אשר רק האקט הדתי )סידור הגט( או התערבות מלמעלה )מוות( יכולים לפלס ממנו מוצא. זהו גם צעד חשוב בכיוון של צמצום אי־ההלימה בין מציאות חייהם של פרטים ושל זוגות בישראל לבין האופן שבו המדינה מתייחסת אליהם והמשמעויות המשפטיות, בעיקר במישור החברתי־הכלכלי, שהיא מייחסת למציאות חיים זו.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Shmueli, Benjamin and Halperin-Kaddari, Ruth, המגמה המתפתחת של גרושים ללא גירושים
The Growing Trend of Divorcés without Divorce (2020). עיוני משפט מב 2020 ,597-638, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3750252

Benjamin Shmueli (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://www.law.biu.ac.il/en/node/455#tabs-tabset-5

Ruth Halperin-Kaddari

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
69
PlumX Metrics