פטור מחבות בגין הפרת חובת זהירות
Exculpatory Charter Provisions

50 Pages Posted: 29 Jan 2021

See all articles by Assaf Hamdani

Assaf Hamdani

Tel Aviv University; Buchman Faculty of Law; Coller School of Management; European Corporate Governance Institute (ECGI)

Sharon Hannes

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: January 16, 2021

Abstract

תקציר בעברית: חוק החברות קובע כי חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם נקבעה לכך הוראה בתקנון החברה. בשנים הראשונות לאחר חקיקת חוק החברות לא נעשה שימוש רב בכלי הפטור. אולם, רשימה זו מצביעה על שינוי דרמטי בעמדת בעלי המניות בישראל, אשר הביא בשנים האחרונות לאימוץ נרחב של הגנת הפטור בידי חברות ציבוריות. עיגון הפטור בתקנון החברה מבטא את עמדת בעלי המניות לפיה בתי המשפט אינם זירה נאותה להתמודדות עם כשלים ניהוליים ואת העדפתם שלא לשאת בעלויות ביטוח אחריות נושאי המשרה בגין כשלים אלו. אולם, הניסיון שנצבר בהפעלת הגנת הפטור בדין הישראלי מעלה ספקות ביכולתה של הגנה זו להגשים את התכלית העומדת ביסודה. ברשימה זו נצביע על קשיים אלו ועל הדרך לפתרונם. במישור הדין המהותי, אנו טוענים שיש לפרש בצמצום את חריג "הפזיזות" לפטור, כך שיחול רק כאשר יש אשם סובייקטיבי של נושאי המשרה. בהעדר אשם שכזה, הגנת הפטור חלה גם על כשלים תהליכיים חמורים שנפלו בקבלת ההחלטות בידי נושאי משרה, והיא מגנה על נושאי משרה גם במקרים של כשל בפיקוח על ציות החברה לחוק. במישור הדיוני, הגשמת רצונם של בעלי המניות מחייבת סילוק מוקדם של תביעות נגד נושאי משרה להם עומדת הגנת הפטור ונקיטת גישה זהירה באישור פשרות בחברות שבהן יש פטור מאחריות לנושאי משרה. בכל הנוגע לשינוי חקיקה, אנו מציעים לבטל את הזיקה הישירה שבין הסייגים לפטור לבין ביטוח האחריות של נושאי המשרה, לפשט את הליך הענקת הפטור, ולהבהיר כי הפטור חל בכל מקרה שאינו כולל הפרה מודעת של חובות נושאי המשרה.

English Abstract: The Israeli Companies Law allows companies to exculpate directors and officers from monetary liability for breaching the duty of care. In the years after the enactment of the Companies Law, shareholders in Israel did not support companies’ attempts to adopt exculpatory charter provisions. In this article, however, we document a dramatic change that has recently led to widespread adoption of exculpatory charter provisions. This development, we argue, may be explained by the rise in derivative lawsuits following the establishment of an expert corporate law court. We explore the obstacles that might prevent exculpatory charter provisions from achieving their goal, including the link created by statute between non-exculpated claims and mandatory limitations on D&O insurance and the for tools that would allow courts to quickly dismiss exculpated claims.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: חובת זהירות, דירקטורים, פטור, חובת אמון

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Hamdani, Assaf and Hannes, Sharon, פטור מחבות בגין הפרת חובת זהירות
Exculpatory Charter Provisions (January 16, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3767322 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3767322

Assaf Hamdani (Contact Author)

Tel Aviv University; Buchman Faculty of Law; Coller School of Management ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

European Corporate Governance Institute (ECGI) ( email )

c/o the Royal Academies of Belgium
Rue Ducale 1 Hertogsstraat
1000 Brussels
Belgium

Sharon Hannes

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
493
Abstract Views
1,336
rank
80,662
PlumX Metrics