Емпирично изследване на управлението на услугите на агроекосистемите в България (An Empirical Study of the Management of Agro-Ecosystem Services in Bulgaria)

165 Pages Posted: 17 Mar 2021

See all articles by Hrabrin Bachev

Hrabrin Bachev

Institute of Agricultural Economics

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics

Ivan Boevski

Independent

Petar Marinov

Standing Committee for Professional Standards and By-Laws of the Bulgarian Psychiatric Association

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics

Dimitar Vanev

National Agricultural Advisory Service

Daniela Zvetkova

affiliation not provided to SSRN

Krasimir Kostenarov

New Bulgarian University

Date Written: February 1, 2021

Abstract

Bulgarian Abstract: Разработката е отчет от втори етап на научно-изследователски проект „Управление на услугите на агроекосистемите“, финансиран от Селскостопанска академия - https://maessbg.alle.bg

Апробиран е разработеният през първия етап подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за управление на агроекосистемните услуги в страната. Посредством анкетно проучване със земеделски производители са идентифицирани размера и вида на „произвежданите“ услуги на агроекосистемите от различен тип, и доминиращите форми, фактори и ефективност на управление на агроекосистемните услуги. Събрана е първична микро информация от мениджъри на 162 „типични“ стопанства от различен юридически тип, размер, производствена специализация, екологическо и географско местоположение. Обхванати са основните агрорайони и принципни агроекосистеми (равнинна, планинска, защитени зони, не облагодетелствени райони и т.н.), и 12 основни специфични агроекосистеми и съставляващите ги агроекосистеми - Западна Стара планина, Централен Балкан, Дунавска равнина, Добруджа, Североизточна Стара планина, Предбалкан, Долина на река Струма, Родопи, Пернишка котловина, Радомирско поле, Средна гора, Подбалкан, Тракийска низина и Югоизточна България.

Посредством групиране и обобщаване на събраната първична информация е идентифицирана структурата и обема на агроекосистемните услуги в страната и в основните типове агроекосистеми – географски, принципни и специфични екосистеми, подсектори на аграрното производство, размер и юридически тип на фермерска организация. Дял на участващите производители и степента за участие в съхранение и снабдяване са използвани като прокси показатели за обем на производство от съответните типове стопанства. Установена е връзката между основни характеристики на мениджърите на стопанствата (пол, възраст, образование, фермерски опит и т.н.) и техните познания и прилагане на концепцията за агроекосистемни услуги.

Идентифицирани са основните вътрешни, пазарни, договорни, колективни, тристранни и т.н. форми на управление на агроекосистемните услуги от различен вид като цяло и в зависимост от типа на агроекосистемата и земеделския производител. Извършено е дълбочинно изследване на преобладаващите форми за управление на основни агроекосистемни услуги като осигуряване на външен достъп на територията на фермата, опазване на биоразнообразието, опрашване на растенията, биопроизводство и др., установена е и връзка със специализация, местоположение и др. характеристики на стопанствата.
Установена е ефективността на различните форми за управление на агроекосистемните услуги, посредством оценка на преките и допълнителните разходи, свързани със снабдяването и управлението на агроекосистемните услуги, както и преките, допълнителни и косвени ефекти от тяхното снабдяване. Идентифицирани са основните поведенчески, икономически, институционални, природни и т.н. фактори, които стимулират или ограничават „производството“ на агроекосистемни услуги от земеделските производители. Определени са и намеренията на земеделските производители, свързани с опазване на екосистемите и екосистемните услуги в близко бъдеще.

Направен е дълбочинен анализ на развитието и ефективността на биологичното производство като една от основните форми за снабдяване на агроекосистемни услуги от българските ферми. Направен е многоаспектен анализ на почвите като част от агроекологичен ресурс на България, на примера на селските райони в Южен централен район. Оценени са възможностите за ползване на утайките от пречиствателните станции за отпадни води като форма на агроекоуслуга в помощ на земеделието. Анализирано е използването на категорията клиентска стойност в управлението на услугите на агроекосистемите.

Подготвени са обобщени изводи и предложения за подобряване на подхода за научен анализ и насоки за усъвършенстване обществените политики и форми за обществена интервенция, и индивидуалните, бизнес и колективните стратегии и действия за ефективно управление на агроекосистемите и услугите на агроекосистемите от различен тип.

English Abstract: The study is a report from the second stage of the research project "Management of agro-ecosystem services", funded by the Agricultural Academy - https://maessbg.alle.bg

The approach developed during the first stage for analysis, evaluation and improvement of the management system of the agro-ecosystem services in the country has been tested. A survey with agricultural producers identified the size and type of "produced" services of agro-ecosystems of different types, and the dominant forms, factors and efficiency of management of agro-ecosystem services. Primary micro-information was collected from managers of 162 "typical" farms of different legal type, size, production specialization, ecological and geographical location. The main agro-regions and basic agroecosystems (plain, mountainous, protected areas, non-favored areas, etc.) are covered, as well as 12 main specific agroecosystems and their agro-ecosystems - Western Stara Planina, Central Balkans, Danube Plain, Stara Planina, Northeast Fore-Balkans, Struma River Valley, Rhodopes, Pernik Basin, Radomir Field, Sredna Gora, Sub-Balkans, Thracian Lowland and Southeastern Bulgaria.

By grouping and summarizing the collected primary information, the structure and volume of agro-ecosystem services in the country and in the main types of agro-ecosystems are identified - geographical, basic and specific ecosystems, subsectors of agricultural production, size and legal type of farming organization. Share of participating producers and degree of participation in storage and supply were used as proxy indicators for production volume of the respective types of holdings. The connection between the main characteristics of farm managers (gender, age, education, farming experience, etc.) and their knowledge and application of the concept of agro-ecosystem services has been established.

The main domestic, market, contractual, collective, tripartite, etc. are identified. forms of management of agro-ecosystem services of different types in general and depending on the type of agro-ecosystem and the agricultural producer. An in-depth study of the predominant forms of management of basic agro-ecosystem services such as providing external access to the farm, biodiversity conservation, plant pollination, bioproduction, etc. has been established, and a link with specialization, location, etc. has been established. characteristics of holdings.
The effectiveness of the various forms of management of agro-ecosystem services has been established by assessing the direct and additional costs associated with the supply and management of agro-ecosystem services, as well as the direct, additional and indirect effects of their supply. The main behavioral, economic, institutional, natural, etc. are identified. factors that stimulate or limit the "production" of agro-ecosystem services by farmers. The intentions of the agricultural producers related to the protection of ecosystems and ecosystem services in the near future have also been determined.

An in-depth analysis of the development and efficiency of organic production as one of the main forms of supply of agro-ecosystem services by Bulgarian farms. A multifaceted analysis of soils has been made as part of Bulgaria's agri-environmental resource, on the example of rural areas in the South Central region. The possibilities for using the sludge from the wastewater treatment plants as a form of agro-eco-service in support of agriculture have been assessed. The use of the customer value category in the management of agro-ecosystem services is analyzed.

Summarized conclusions and proposals for improving the approach to scientific analysis and guidelines for improving public policies and forms of public intervention, and individual, business and collective strategies and actions for effective management of agro-ecosystems and services of agro-ecosystems of different types have been prepared.


Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: ecosystem services, agriculture, amount, structure, governance, importance, Bulgaria

JEL Classification: O13, L14, L16, L22, L33, D23, O17, Q12, Q13, Q15, Q18, Q28, Q38, H21, K21, K32, L66, R58

Suggested Citation

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bodjidar and Mitova, Dilyana and Boevski, Ivan and Marinov, Petar and Sarov, Angel and Vanev, Dimitar and Zvetkova, Daniela and Kostenarov, Krasimir, Емпирично изследване на управлението на услугите на агроекосистемите в България (An Empirical Study of the Management of Agro-Ecosystem Services in Bulgaria) (February 1, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3776919 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3776919

Hrabrin Bachev (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://hrabrin-bachev.my.contact.bg/

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics ( email )

Sofia

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Ivan Boevski

Independent ( email )

Petar Marinov

Standing Committee for Professional Standards and By-Laws of the Bulgarian Psychiatric Association ( email )

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Dimitar Vanev

National Agricultural Advisory Service ( email )

P.O.Box 25235
Mukwasi House
Sofia
Bulgaria

HOME PAGE: http://www.naas.government.bg

Daniela Zvetkova

affiliation not provided to SSRN

Krasimir Kostenarov

New Bulgarian University ( email )

21 Montevideo Str.
Sofia, 1618
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
48
Abstract Views
380
PlumX Metrics