הסכמה להפרדה בין המינים כאתגר לתיאוריה הליברלית
Consent to Sex Segregation as a Challenge to Liberal Theory

Manachem Mautner Festschrift (Tel Aviv University, Forthcoming 2021)

36 Pages Posted: 4 May 2021

See all articles by Yofi Tirosh

Yofi Tirosh

Tel Aviv University Faculty of Law

Date Written: April 26, 2021

Abstract

תקציר בעברית:
הסכמתן של נשים חרדיות להפרדה מאתגרת את ההערכה הנורמטיבית של הפרדה בין המינים בשיטת המשפט הישראלית. רצון ובחירה חופשית בעיצוב סיפור חייו של הפרט עומדים בבסיס התיאוריה הליברלית ותיאוריות הזכויות של שיטות משפט דמוקרטיות, כמו-גם של שיטת המשפט הישראלית. כיצד, אם כן, צריך המשפט להתייחס לשיתוף הפעולה של נשים חרדיות עם קונבנציות קהילתיות שבהן הן מתבקשות לשבת באירועים, ללמוד, או לעבוד בנפרד מגברים? התיאוריה הליברלית מתנה הסכמה להסדרים חברתיים המגבילים את חירותו ושוויונו של הפרט בכך שיהיו לו תנאים לבחינה ביקורתית של בחירותיו, ושהאפשרות לבחירה אחרת תהיה נגישה ומעשית. בנוסף, מטילה התיאוריה הליברלית על המדינה ועל המשפט את החובה ליצור תנאי רקע שבהם ברירת המחדל תהיה כינון הסדרים המאפשרים לפרט מימוש של כבוד האדם שלו וחירותו. ברשימה זו אטען שככלל, תנאים אלה לא מתקיימים ביחס לרוב הנשים החרדיות, אך בתי המשפט בישראל על פי רוב לא משקללים נתון זה בבחינתם הסכמה להפרדה. בחינה של הפסיקה ביחס להפרדה מעלה כי יחסה להסכמה הוא בדרך כלל בינארי, מתעלם מקשת הנקודות על הציר של הסכמה, ומבטא תפיסה של פרטים כשחקנים עצמאיים, נטולי הקשר חברתי-קהילתי. ככל שניתנת חשיבות לקהילה בפסיקה, היא ניתנת לכוחות המבקשים לשמר ולהעמיק הסדרים פטריארכליים, תוך החלשת התובעות והעותרות המבקשות סעד לשנות את המוסכמות הרווחות בקהילתן. לטענתי, על המדינה חלה חובה לספק הסדרים ותנאי רקע שוויוניים בין המינים, ובכלל זה הסדרים שברירת המחדל שלהם היא מסגרות מעורבות ללא הפרדה בין המינים, ועל בתי המשפט למלא תפקיד פעיל ביצירתם ובשימורם של הסדרים ותנאי רקע שוויוניים כאלה. בנוסף, על הדוקטרינה המשפטית לפתח תפיסה מורכבת ועשירה יותר של מושג ההסכמה, באופן שלוקח בחשבון את ההקשרים החברתיים שבהם פועל הפרט.

English Abstract:
Ultra-Orthodox women’s consent to segregation challenges the normative assessment of sex segregation in Israel’s legal system. Will and free choice in shaping one’s life are foundational to liberal theory and to democratic jurisdictions, including Israel’s. How, then, should the law treat ultra-Orthodox women’s cooperation with community conventions requiring that they work, study, and participate in cultural and family events in partition from men? In liberal theory, consent to social arrangements limiting one’s freedom and equality is recognizable, provided that one had conditions for critical examination of his or her choices, and that operating counter to the social convention was an actual and viable option. Additionally, liberal theory requires that the state and its law create background conditions in which the default arrangements are designed to allow individuals to fulfil their human dignity and liberty. I argue that the liberal conditions for free choice are not met in the lives of most ultra-Orthodox women in Israel, and that Israeli courts have mostly ignored this factor in examining consent to segregation. The case law on segregation reflects a binary understanding of consent, which disregards the wide spectrum of volitional conditions usually underlying human action. Moreover, the case law reflects a false conception of individuals as uprooted from community and social context. Community receives weight in the case law only to represent the forces seeking to preserve and deepen patriarchal norms, thereby weakening female plaintiffs and petitioners seeking the law’s help in changing conventions prevalent in their communities. I maintain that the state is obligated to provide equal and egalitarian background conditions, including arrangements whose default design is mixed, with no sex segregation. The courts must actively encourage and preserve such equal and egalitarian background conditions. Finally, legal doctrines ought to develop a richer and more complex understanding of consent, which takes into account the social contexts within which individuals act.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: sex-segregation, segregation, Israel, equality, antidiscrimination, sex discrimination, gender discrimination, religion, consent, choice, segregation,

Suggested Citation

Tirosh, Yofi, הסכמה להפרדה בין המינים כאתגר לתיאוריה הליברלית
Consent to Sex Segregation as a Challenge to Liberal Theory (April 26, 2021). Manachem Mautner Festschrift (Tel Aviv University, Forthcoming 2021), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3834224

Yofi Tirosh (Contact Author)

Tel Aviv University Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel
03-6406724 (Phone)
03-6405349 (Fax)

HOME PAGE: http://https://en-law.tau.ac.il/profile/ytirosh

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
326
Abstract Views
1,137
Rank
167,960
PlumX Metrics