Оползотворяване на утайки в селското стопанство на България (Utilization of Sludge in Bulgarian Agriculture)

34 Pages Posted: 11 Oct 2021

See all articles by Hrabrin Bachev

Hrabrin Bachev

Institute of Agricultural Economics

Bojidar Ivanov

Institut PO Agrarna Ikonomika

Date Written: August 26, 2021

Abstract

Bulgarian Abstract: Въпросът за оползотворяване на утайките от пречистването на отпадъчни води в земеделието е важен социално-икономически и екологически проблем в България. Независимо от актуалността им обаче, задълбочените изследвания на многообразните ефекти и критични фактори на оползотворяване на утайките в земеделието са в начален етап. Целта на тази статия е да идентифицира и оцени значимостта на многообразните фактори, оказващи влияние на ефективното оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води в българското селско стопанство. На основата на качествен анализ на нормативна уредба и институционална структура, и на анкетни проучвания с ръководители и експерти на Градски пречиствателни станции за отпадъчни води, и земеделски производители оползотворяващи и неупотребяващи утайки, се идентифицират институционалните, политическите, организационните, персонални, образователни, информационни, социални, икономически, и екологически фактори, оказващи влияние на оползотворяването на утайки в земеделието в два района на страната – София и Бургас. Факторите за въздействие най-общо се разделят на два типа: фактори оказващи върху поведението на агентите, и фактори определящи вида и размера на ефектите от използване на утайки в земеделието. Изследванията от този вид следва да продължат и задълбочават за установяване на стопанската, отраслова и регионална специфика на база по-представителна информация от всички участващи и заинтересовани от ефективното оползотворяване на утайките в страната.

English Abstract: The issue of utilization of sludge from wastewater treatment in agriculture is an important socio-economic and environmental problem in Bulgaria. Despite their relevance, in-depth studies of the diverse effects and critical factors of sludge utilization in agriculture are at an early stage. The purpose of this article is to identify and assess the significance of the various factors influencing the effective utilization of sludge from wastewater treatment in Bulgarian agriculture. Based on a qualitative analysis of regulations and institutional structure, and surveys with managers and experts of urban wastewater treatment plants, and farmers using and not-using sludge, the institutional, political, organizational, personal, educational, informational, social, economic, and environmental factors influencing the utilization of sludge in agriculture in two regions of the country (Sofia and Burgas) are identified. Impact factors are generally divided into two types: factors influencing the behavior of agents, and factors determining the type and extent of the effects of sludge use in agriculture. Research of this type is to continue and deepen to establish the economic, sectoral and regional specificities on the basis of more representative information from all participants and interested parties in the effective utilization of sludge in the country.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: sludge, agricultural use, Bulgaria, factors, institutions

JEL Classification: O13, L14, L16, L22, L33, D23, O17, Q12, Q13, Q15, Q18, Q28, Q38, H21, K21, K32, L66, R58

Suggested Citation

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar, Оползотворяване на утайки в селското стопанство на България (Utilization of Sludge in Bulgarian Agriculture) (August 26, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3917921 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3917921

Hrabrin Bachev (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://hrabrin-bachev.my.contact.bg/

Bojidar Ivanov

Institut PO Agrarna Ikonomika

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
108
PlumX Metrics