בריאות התקציב או תקציב הבריאות--מה עדיף בראייה חוקתית? Healing the Budget's Ills or Budgeting the Healing of the Ill--Is the Constitutional Dilemma

6 Law & Business 157 (2007)

40 Pages Posted: 12 Jan 2022

See all articles by Rivka Weill

Rivka Weill

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law; University of Chicago Law School

Date Written: May 10, 2006

Abstract

תקציר בעברית: ביקורת קשה הוטחה כנגד בית המשפט העליון בישראל על כי אינו עושה די לקידומן של הזכויות החברתיות על דרך ההכרה בהן כזכויות חוקתיות. נטען כי מהפיכת זכויות האדם הינה לעשירים ולא לחלשים בחברה. הוסבר כי אין הבדל מהותי בין זכויות האדם החברתיות לזכויות האזרחיות-פוליטיות. אלה כאלה מטילות חובות עשה ולא תעשה כאחד על המדינה.

מאמר זה מבקש לנקוט עמדה שונה דרך התמקדות בזכות לבריאות. עמדתי היא כי לא ראוי שבית המשפט ייזום את ההכרה במעמדה החוקתי של הזכות לבריאות. עליו להותיר מלאכה זו בידי הרשויות הנבחרות לאור אפיונה הדומיננטי של הזכות לבריאות כזכות המחייבת מימון ציבורי מסיבי. שעה שהחלטותיהם של בתי המשפט נושאות פעמים רבות השלכות תקציביות, התערבותם היא בדרך כלל בשולי התקציב. לעומת זאת, עצם ההכרה בזכות לבריאות כחוקתית, בהעדר הכרה מפורשת שכזו מצד הרשות הנבחרת, משמעה שריון חלקים משמעותיים מתקציב המדינה לזכות לבריאות. על בית המשפט להימנע מהתערבות שכזו בתקציב המדינה בשל מעמדו החוקתי המיוחד של התקציב. עקרונות כבדי משקל של מנדט, חירות, יעילות, מומחיות, אחריות והפרדת רשויות מחייבים הותרת ענייני תקציב בידי הרשות הנבחרת. גם הניסיון ההשוואתי היסטורי מלמד כי התערבותם של גופים שלטוניים, שאינם נבחרים, בענייני תקציב ובעיצובה של מדיניות הרווחה סופה שהביאה לנזקים מוסדיים בלתי הפיכים לאותם מוסדות. הקשר ההדוק בין אי מעבר חוק תקציב לבין התקיימותן של בחירות בשיטות פרלמנטאריות מחזק מסקנה זו. המאבק החברתי צריך להתמקד בהכרה במעמדן החוקתי של זכויות חברתיות על ידי הרשויות הנבחרות, ולא בית המשפט.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: תקציב הבריאות, ביקורת שפוטית, זכויות חברתיות

Suggested Citation

Weill, Rivka, בריאות התקציב או תקציב הבריאות--מה עדיף בראייה חוקתית? Healing the Budget's Ills or Budgeting the Healing of the Ill--Is the Constitutional Dilemma (May 10, 2006). 6 Law & Business 157 (2007) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4004155

Rivka Weill (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

University of Chicago Law School ( email )

1111 E. 60th St.
Chicago, IL 60637
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
68
PlumX Metrics