Холистичен подход за дефиниране, оценяване и подобряване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България (A Holistic Framework for Defining, Evaluating, and Improving the Competitiveness of Agricultural Farms in Bulgaria)

203 Pages Posted: 22 Mar 2022

See all articles by Hrabrin Bachev

Hrabrin Bachev

Institute of Agricultural Economics

Nina Koteva

Institute of Agricultural Economics

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics

Ivan Boevski

Independent

Dimitar Terziev

Independent

Minka Chopeva

Independent

Nadejda Dimova

New Bulgarian University

Reneta Dimitrova

affiliation not provided to SSRN

Petar Marinov

Standing Committee for Professional Standards and By-Laws of the Bulgarian Psychiatric Association

Daniela Zvetkova

affiliation not provided to SSRN

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics

Krasimir Kostenarov

New Bulgarian University

Emilia Yanevska

affiliation not provided to SSRN

Date Written: January 19, 2022

Abstract

Bulgarian Abstract: Разработката представя резултатите от първи етап на научноизследователски проект „Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България“ финансиран от Селскостопанска академия и разработван от колектив от Институт по аграрна икономика, УНСС, НБУ и ИПАЗР „Н. Пушкаров“ в София.
Разработен е холистичен подход за разбиране, оценка и подобряване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България. Адаптирани са постиженията на интердисциплинарните Нова институционална икономика, Теория на икономическите организации, Теория за конкурентоспособност и други научни методи като: проучване на литература и опит, обобщение, синтез, дизайн, сравнителен и институционален анализ, мултикритериен анализ, групировки, дискретен структурен анализ, стойностно-измерителен, качествен анализ, експертна оценка, анкетно проучване, Shift-share Analysis, VTOPSIS и статистически анализ, локализационен анализ и др.
Проучени са многочислени публикации и опит в страната и света за разбиране и оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства. На тази основа се дава (по)адекватно определение на конкурентоспособността на фермата, обосновава се, че тя има четири еднакво значими стълба (икономическа ефективност, финансова осигуреност, адаптивност и устойчивост), и се разработва йерархична система за оценка на равнището й от критерии, показатели и референтни стойности и подход за интеграция и интерпретация. Експериментира се новата система за оценка, посредством използване на анкетна информация от менажери на „типични“ стопанства от различен тип, производствена специализация и географско местоположение.
Обобщени са теоретичните основи на бизнес моделите и разработен иновативен модел на конкурентоспособност на земеделските стопанства. Адаптиран е подход за оценка на пазарната и факторна конкурентоспособност, който е апробиран в млечния сектор. Определени са регионалните различия на конкурентоспособноста на селското стопанство в държавите на ЕС. Оценени са конкурентните позиции и форми на управление на алтернативните ферми в условията на Ковид пандемия. Откроени са особеностите при определяне на конкурентоспособността на биологичните стопанства.
Оценени са предимствата на стратегическите партньорства и мрежовите структури като инструмент за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните ферми. Оценени са възможностите на „новите“ форми на маркетинг (зелен, нишов, устойчив и т.н.) и дигитализацията за повишаване на конкурентостта на фермите. Направен е регионален анализ на земеделските стопанства и заетите в Южен централен район. Оценени са алтернативните формите на финансиране на земеделието от банки и лизингови компании за подобряване на конкурентоспособността на фермите.
Изготвени са изводи и препоръки за подобряване на обществените политики и фермерски стратегии.
Извършената дейност и постигнатите резултати по обем и качество напълно съответстват (и превишават) на планираното по всички задачи.
Повече информация може да се получи от интернет страница на проекта https://cfb.alle.bg/

English Abstract: The report presents the results of the first stage of the research project "Competitiveness of agricultural farms in Bulgaria" funded by the Agricultural Academy and implemented by a team from the Institute of Agrarian Economics, UNWE, NBU and IPAZR "N. Pushkarov ”in Sofia. A holistic framework for understanding, evaluating, and improving the competitiveness of agricultural holdings in Bulgaria has been elaborated. The achievements of the interdisciplinary New Institutional Economics, Theory of Economic Organizations, Theory of Competitiveness and other scientific methods such as: study of literature and experience, summary, synthesis, design, comparative and institutional analysis, multicriteria analysis, groupings, discrete structural analysis, value -measuring, qualitative analysis, expert evaluation, survey, Shift-share Analysis, VTOPSIS and statistical analysis, localization analysis, etc. Numerous publications and experience in the country and the world for understanding and assessing the competitiveness of agricultural holdings have been studied. On this basis, a (more) adequate definition of the competitiveness of the farm is given, it is justified that it has four equally important pillars (economic efficiency, financial capability, adaptability and sustainability), and a hierarchical system is developed to assess its level consisting of adequate criteria, indicators and reference values, and an approach to integration and interpretation. The new evaluation system is being experimented with, using survey information from managers of "typical" farms of different types, production specializations and geographical locations. The theoretical bases of business models are summarized and an innovative model of competitiveness of agricultural holdings is developed. An approach to assessing market and factor competitiveness has been adapted and tested in the dairy sector. The regional differences in the competitiveness of agriculture in the EU countries have been identified. The competitive positions and forms of management of alternative farms in the conditions of the Kovid pandemic are assessed. The peculiarities in determining the competitiveness of organic farms are highlighted. The advantages of strategic partnerships and network structures as a tool for increasing the competitiveness of small and medium farms were assessed. The possibilities of the "new" forms of marketing (green, niche, sustainable, etc.) and digitalization to increase the competitiveness of farms are assessed. A regional analysis of agricultural holdings and employees in the South Central region was made. Alternative forms of financing agriculture from banks and leasing companies to improve the competitiveness of farms have been assessed. Conclusions and recommendations for improving public policies and farming strategies have been prepared. The performed activity and the achieved results in terms of volume and quality fully correspond (and exceed) the planned for all tasks. More information can be obtained from the project website https://cfb.alle.bg/

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: competitiveness; definition; assessment; improvement; agriculture; Bulgaria

JEL Classification: Q1, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18

Suggested Citation

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina and Ivanov, Bodjidar and Mitova, Dilyana and Boevski, Ivan and Terziev, Dimitar and Chopeva, Minka and Dimova, Nadejda and Dimitrova, Reneta and Marinov, Petar and Zvetkova, Daniela and Sarov, Angel and Kostenarov, Krasimir and Yanevska, Emilia, Холистичен подход за дефиниране, оценяване и подобряване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България (A Holistic Framework for Defining, Evaluating, and Improving the Competitiveness of Agricultural Farms in Bulgaria) (January 19, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4012774 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4012774

Hrabrin Bachev (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://hrabrin-bachev.my.contact.bg/

Nina Koteva

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics ( email )

Sofia

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Ivan Boevski

Independent ( email )

Dimitar Terziev

Independent ( email )

Minka Chopeva

Independent ( email )

Nadejda Dimova

New Bulgarian University ( email )

Reneta Dimitrova

affiliation not provided to SSRN

Petar Marinov

Standing Committee for Professional Standards and By-Laws of the Bulgarian Psychiatric Association ( email )

Daniela Zvetkova

affiliation not provided to SSRN

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Krasimir Kostenarov

New Bulgarian University ( email )

21 Montevideo Str.
Sofia, 1618
Bulgaria

Emilia Yanevska

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
48
Abstract Views
419
PlumX Metrics