Дигитална економија у Србији: резултати и перспективе (Digital Economy in Serbia: Results and Prospects)

Зборник Матице српске за друштвене науке (Нови Сад: Матица српска), година 73, 2022, № 181 (1), стр. 1‒19.

16 Pages Posted: 13 May 2022

See all articles by Rajko Bukvic

Rajko Bukvic

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA

Date Written: April 19, 2022

Abstract

Serbian Abstract: У раду се анализирају досадашњи резултати изградње дигиталне економије у Србији. Полази се од потпуно прихваћеног става у савременој науци да су ИКТ (информационо-комуникационе технологије) посебно важни чиниоци, који чине могућним технологије које имају велики утицај на многе делатности и социјални живот. У тим оквирима мерење нивоа развијености ИКТ, њиховог економског и социјалног утицаја, и спремности земље за њихову примену мора да има велики значај. У првом делу овог чланка представљени су неки индикатори примене ИКТ технологија у Србији. Даље, указује се на неке важније показатеље ИКТ сектора у оквирима економије Србије (број запослених, удео у БДП, спољнотрговинска размена и директне стране инвестиције, број компанија). На основу тих показатеља Србија се сврстава у лидере у настајању. На крају су представљени резултати истраживања, у коме је конструисан композитни индекс дигиталне трансформације на основу девет широко коришћених индекса.

English Abstract:  The paper considers the results of the digital economy building in Serbia. It begins from the opinion generally accepted in the modern science that ICT (information and communication technologies) are important drivers, which ‘enables’ technologies that have a broad impact on many sectors of the economy and social life. In this framework, the measuring the level of ICT development, their economic and social impact, and the country’s readiness to use them must be of great importance. In the first part of the paper some indicators of the use of ICT technologies in Serbia are presented. Further, we present some data of the ICT sector of Serbian economy (number of employees, share in the GDP, foreign trade and foreign direct investments, as well the number of companies). On the basis of such indicators Serbia can be classified as an “emerging leader” (Столярова). At the end we present the results of a research (Goloventchik and Zhyrkevich), in which the composite index of the digital transformation was constructed on the basis of nine broad used indicators.

Note: Downloadable document is in Serbian.

Keywords: дигитална економија, информационо-комуникационе технологије, мале европске економије, Србија, digital economy, information and communication technologies, small European economies, Serbia

JEL Classification: D80, O11, O30, O52, O57

Suggested Citation

Bukvic, Rajko, Дигитална економија у Србији: резултати и перспективе (Digital Economy in Serbia: Results and Prospects) (April 19, 2022). Зборник Матице српске за друштвене науке (Нови Сад: Матица српска), година 73, 2022, № 181 (1), стр. 1‒19., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4087268 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4087268

Rajko Bukvic (Contact Author)

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA ( email )

Djure Jakšića 9 11000 Belgrade
Belgrade, 11000
Serbia

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
48
Abstract Views
162
PlumX Metrics