Декомпозиција промена у концентрацији у сектору осигурања у Србији 2011–2020: утицај промена у структури тржишта и броју друштава за осигурање (Decomposition of Concentration Changes in Insurance Sector in Serbia 2011–2020: Impact of Changes in Market Structure and Number of Firms)

Ekonomski vidici (Beograd: Društvo ekonomista Beograda), godina XXVII, 2022, № 1–2, str. 35–52

17 Pages Posted: 16 Aug 2022

See all articles by Rajko Bukvic

Rajko Bukvic

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA

Date Written: 2022

Abstract

 Serbian Abstract: У раду се анализирају утицаји структуре тржишта (распореда тржишних удела) и броја друштава за осигурање на степен концентрације (и конкуренције) у сектору осигурања у Србији )без Косова и Метохије) у току десетогодишњег периода 2011–2020. Као основа за анализу послужио је обрачун већег броја одговарајућих коефицијената концентрације, извршен у претходном ауторовом истраживању (Буквић 2021), на основу укупне премије осигурања. Разграничење утицаја наведених фактора извршено је према познатој декомпозицији Хиршман-Херфиндаловог индекса на две компоненте, у којима фигуришу наведени фактори. Показано је да су варијације иначе релативно високог степена концентрације биле под утицајем тржишне структуре (варијансе тржишних удела), с којом постоји позитивна иако и умерена корелација, али не и броја друштава за осигурање, с којим су остварена дивергентна и готово у потпуности некорелисана кретања.

English Abstract:  The paper analyses the impacts of the market structure (the distribution of market shares) and number of insurance companies on the degree of concentration (and competition) in insurance sector in Serbia (without Kosovo and Metohia) during the ten years period 2011–2020. As basis for the analysis the calculation of the many appropriated concentration indices was taken, which was made in previous author's research (Буквић 2021), on the basis of total premium. Separation of the impacts of two cited factors is made according the famous of Hirschmann-Herfindahl index to two components, in them these factors figure. It was demonstrated that relative high values of concentration indices were under the influence of market structure (variance of the market shares), with them there is positive although the moderate correlation, but no of number of insurance companies, with them the divergent and in whole no correlated moves was registered.

Note: Downloadable document is in Serbian.

Keywords: концентрација, конкуренција, осигурање, Србија, показатељи, декомпозиција, тржишни удели, број компанија, concentration, competition, insurance, Serbia, indicators, decomposition, market shares, number of companies

JEL Classification: C38, D43, G22, L11, L84

Suggested Citation

Bukvic, Rajko, Декомпозиција промена у концентрацији у сектору осигурања у Србији 2011–2020: утицај промена у структури тржишта и броју друштава за осигурање (Decomposition of Concentration Changes in Insurance Sector in Serbia 2011–2020: Impact of Changes in Market Structure and Number of Firms) (2022). Ekonomski vidici (Beograd: Društvo ekonomista Beograda), godina XXVII, 2022, № 1–2, str. 35–52, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4176071 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4176071

Rajko Bukvic (Contact Author)

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA ( email )

Djure Jakšića 9 11000 Belgrade
Belgrade, 11000
Serbia

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
8
Abstract Views
133
PlumX Metrics