Ψηφιακή ταυτοποίηση. Εξερευνώντας την πραγμάτωση της αυτοκυριαρχίας στα προσωπικά δεδομένα (Digital Identification: Exploring the Realization of Self-Sovereignty in Personal Data)

πρΟΤΑση, 34(6):311-322, https://www.diaplous-autodioikisi.gr/images/protasi/teyxos_34.pdf

12 Pages Posted: 27 Sep 2022

See all articles by Alexandra Giannopoulou

Alexandra Giannopoulou

University of Amsterdam - Institute for Information Law (IViR)

Date Written: August 1, 2021

Abstract

Greek Abstract:
Η ανάγκη δημιουργίας και χρήσης ταυτότητας ή τεχνολογιών ταυτοποίησης εν γένει εμφανίζεται στις διαπροσωπικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, λειτουργικές, πολιτικές εκφάνσεις ενός ατόμου. Η ταυτότητα εκφράζεται ως σχέση μεταξύ του ατόμου και του συνόλου. Το άτομο, στην ιδιότητά του ως πολίτης, χαρακτηρίζεται και κατηγοριοποιείται με βάση επιμέρους κριτήρια τα οποία αποτελούν τμήματα της συνολικής του ταυτότητας. Η ταυτότητα και έκφραση φύλου, η θρησκευτική συνείδηση, η εθνική ταυτότητα, το προφίλ υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, αποτελούν μερικά από τα κομμάτια που ξεχωριστά διαμορφώνουν την εικόνα που το κάθε άτομο εμφανίζει ανάλογα με τις συνθήκες και το πλαίσιο στο οποίο απευθύνεται. Οι τεχνολογίες μέσω των οποίων δημιουργούνται, εκφράζονται και χρησιμοποιούνται οι ταυτότητες υπάρχουν ως αποτελέσματα συγκεκριμένων τεχνικο-κοινωνικών προδιαγραφών και προτεραιοτήτων. Η ψηφιακή ταυτότητα είναι μία αναγνωρισμένη αναγκαιότητα για τη διασφάλιση ενιαίας ψηφιακής αγοράς, και αποτελεί θεσμικό ευρωπαϊκό στόχο που αναζητά την κατάλληλη και αναλογικά απαραίτητη τεχνολογική ενσωμάτωση. Το άρθρο έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επισκόπηση του κοινωνικού, νομικού, και τεχνολογικού περιβάλλοντος στο οποίο εγγράφεται η ψηφιακή ταυτότητα. Με αυτή την επισκόπηση, το άρθρο επιχειρεί να αξιολογήσει τις τεχνο-νομικές μεταρρυθμίσεις με βάση τον στόχο τους που είναι η πραγμάτωση της αυτοκυριαρχίας του χρήστη/πολίτη ως προς τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν.


English Abstract:
The need to create and use identity or identification technologies generally occurs within an individual's interpersonal, social, religious, functional political, manifestations. Identity is expressed as a relationship between the individual and the whole. The individual, in their capacity as a citizen, is characterized and categorised based on individual criteria forming distinct parts of an overall identity: gender identity, religion, national identity, health profile and social security, are only some of the pieces that individually shape the image that each person displays depending on the circumstances and the context to which it refers. The technologies through which digital identities appear are technologies that exist as a result of specific techno-social specifications and priorities. Digital identity is a recognized necessity to ensure the establishment of a European digital single market, and is the institutional objective that seeks appropriate and proportionate technological integration. The primary purpose of the article is to provide an overview of the social, legal, and technological environment in which digital identity is registered. With this overview, the article attempts to evaluate the techno-legal reforms based on their goal which is the realization of the self-sovereignty of the user/citizen regarding the personal data that refer to them.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Digital idenity; self sovereign identity; eIDAS; ταυτότητα

Suggested Citation

Giannopoulou, Alexandra, Ψηφιακή ταυτοποίηση. Εξερευνώντας την πραγμάτωση της αυτοκυριαρχίας στα προσωπικά δεδομένα (Digital Identification: Exploring the Realization of Self-Sovereignty in Personal Data) (August 1, 2021). πρΟΤΑση, 34(6):311-322, https://www.diaplous-autodioikisi.gr/images/protasi/teyxos_34.pdf , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4194876

Alexandra Giannopoulou (Contact Author)

University of Amsterdam - Institute for Information Law (IViR) ( email )

Rokin 84
Amsterdam, 1012 KX
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
11
PlumX Metrics