Media and Communications: Scientific Bibliography 1990–2022 (Медии и комуникации: Научна библиография 1990–2022)

Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация = Annual of Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, Faculty of journalism and mass communications: Vol. 30 (2022); ISSN 1311-4883

930 Pages Posted: 30 Dec 2022 Last revised: 6 Jan 2023

See all articles by Milena Tsvetkova

Milena Tsvetkova

Sofia University St. Kliment Ohridski

Date Written: 2022

Abstract

English Abstract: The present edition “Media and Communications: Scientific Bibliography 1990–2022” was prepared on the occasion of the 70th anniversary of higher education in journalism in Bulgaria (1952–2022) and was initiated by Prof. Dr. Vesselina Valkanova, Dean of the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University St. Kliment Ohridski. This publication is the first topical bibliography of the scientific publications by university scholars and researchers in Bulgaria regarding the specific topics of Communication, Media, Journalism, Public Relations and Publishing. For the first time since the beginning of democracy in 1990 the scientific foundations for the education of journalists and other media and communication professions in Bulgaria has been outlined. It should be noted that in all former socialist countries in Europe the period after 1990 is considered as the more significant one in the field of journalism training. The methodological thesis, with which we have operated, regards a bibliography as a cumulative book of the condensed knowledge about a certain field of life and also as a mediator serving the knowledge-based society. The thesis regarding bibliography as a media has been theorized in two scientific articles by Milena Tsvetkova – “The Searching Man: The Reputation of Bibliographic Culture” (2005) and “Bibliography as a Media” (2005). At the beginning of the publication there is a Preface by the Dean of the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University St. Kliment Ohridski and an Introduction to the bibliography. The bibliographic database is structured into two main parts. The first presents the bibliographic corpus. The material is systematised into three sections: edited collections and conference proceedings, monographs and research studies and articles. The bibliographic descriptions are ordered by year of publication. The second part of the edition represents an aid for scientific research offering three indexes for informational search by descriptors – Author Index, Index of Periodicals and Subject Index. The Subject Index is structured by way of subordination – through groups of collective and partitive terms and also in separate simple or descriptive subject headings. There have been registered a total of 6480 bibliographic entries, 5917 of which are in Cyrillic and 563 are written in Latin script. The total amount of edited collections and conference proceedings is 579 (542 in Cyrillic and 37 in Latin script). The total amount of monographs is 1225 (1196 in Cyrillic and 29 in Latin script). The total amount of research studies and articles is 4676 (4179 in Cyrillic and 497 in Latin script). The total amount of the names with author`s responsibility is 2629 (2372 in Cyrillic and 257 in Latin script). The total amount of periodicals, in which the scientific works have been published, is 394 (282 in Cyrillic and 112 in Latin script). The total amount of subject terms in the content range of the bibliography is 2245 (1806 in Cyrillic and 439 in Latin script). As a result of the applied bibliographical approach we have compiled a representative collection of publications of the Bulgarian science of media and communications. In its completed form the edition “Media and Communications: Scientific Bibliography 1990–2022” could be regarded as a model of the scientific knowledge in the field of media and communications and as a main source and beginning of any new research. By its essence it is а scientific tool, which aims to support the research and educational activities in the history, theory and methodology of communication and media, in journalism, public relations, publishing, etc. and the necessary in such cases bibliometric analysis. The scientific specifics of such kind of editions allow for their use to be encouraged in the information and the monitoring activities of media, communication, and library organizations.
This publication was made possible through the financial support of the National Science Fund with the Bulgarian Ministry of Education and Science under grant of the program “Bulgarian Scientific Periodicals – 2022” (Contract No. KP-06-NP3/56, dated 22.11.2021).

Bulgarian Abstract: Изданието „Медии и комуникации: Научна библиография 1990–2022” е подготвено по случай 70-годишнината на висшето образование по журналистика в България (1952–2022). Идеята е на проф. д-р Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Това е първата тематична библиография на научните трудове на университетските преподаватели и изследователи в България по специалностите журналистика, медии, комуникации, връзки с обществеността и книгоиздаване. За първи път е очертан периметърът на научната база на обучението на журналисти и другите медийни и комуникационни професии в България от началото на демокрацията през 1990 г. до настоящата 2022 г. Следва да отбележим, че във всички бивши социалистически страни в Европа за по-важен се приема периодът на обучението по журналистика след 1990 г. Методологичната теза, с която се работи, е за осмисляне на библиографията като кумулативна книга на кондензираното знание за дадена област от живота и като медиатор в обществото на знанието. Тази теза за библиографията като медия е теоретизирана в две научни статии на съставителя Милена Цветкова – „Търсещият човек: репутацията на библиографската култура“ (2005) и „Библиографията като медия“ (2005).
Изданието започва с Предговор от Веселина Вълканова и Увод в библиографията от Милена Цветкова. Библиографската база данни е структурирана в две части. В първата част се намира библиографският корпус. Материалът е систематизиран в три секции: сборници, монографии, студии и статии. Библиографските описания са подредени по година на публикуване. Втората част на изданието представлява научно-помощен апарат, който предлага три индекса за информационно търсене по дескриптори: Индекс на авторите, Индекс на периодичните издания и Предметен индекс. Регистрирани са общо 6480 библиографски единици (5917 са на кирилица, 563 са на латиница). Общият брой на сборниците е 579 (542 на кирилица, 37 на латиница). Общият брой на монографиите е 1225 (1196 на кирилица, 29 на латиница). Общият брой на студиите и статиите е 4676 (4179 на кирилица, 497 на латиница). Общият брой на имената с авторска отговорност е 2629 (2372 на кирилица, 257 на латиница). Общият брой на периодичните издания, в които са публикувани научните произведения в областта, е 394 (282 на кирилица, 112 на латиница). Общият брой на предметните рубрики в съдържателния обхват на библиографията е 2245 (1806 на кирилица, 439 на латиница). В резултат на приложения библиографски подход разполагаме с представителен фонд от „Публикации на българската наука за медиите и комуникациите”. В своя завършен вид изданието „Медии и комуникации: Научна библиография 1990–2022” може да се възприеме като модел на научното знание в областта на медиите и комуникациите, като основен източник и като начало на всяко ново изследване. По своя характер то е научноспомагателно и има за задача да подпомогне изследователската и образователната дейност по история, теория и методология на комуникацията и медиите, на журналистиката, пъблик рилейшънс, издателската дейност и др. и задължителните за това библиометрични анализи. Научноприложната специфика на подобни издания позволява да се насърчава тяхната употреба и в информационната и мониторинговата дейност на медийни, комуникационни и библиотечни организации. Публикацията е възможна благодарение на финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката по договор № КП-06-НП3/56 от 22.11.2021 г. от конкурса „Българска научна периодика – 2022 г.“

Keywords: media, communication, journalism, public relations, publishing, education, bibliography, bibliometrics, Bulgaria

Suggested Citation

Tsvetkova, Milena, Media and Communications: Scientific Bibliography 1990–2022 (Медии и комуникации: Научна библиография 1990–2022) ( 2022). Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация = Annual of Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, Faculty of journalism and mass communications: Vol. 30 (2022); ISSN 1311-4883, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4295464 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4295464

Milena Tsvetkova (Contact Author)

Sofia University St. Kliment Ohridski ( email )

15, Tzar Osvoboditel Blvd.
Sofia, 1504
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
127
PlumX Metrics