Въпроси на конкурентоспособността на земеделските стопанства на Българиря (Issues of the Competitiveness of the Agricultural Holdings of Bulgaria)

172 Pages Posted: 24 Jan 2023

See all articles by Hrabrin Bachev

Hrabrin Bachev

Institute of Agricultural Economics

Nina Koteva

Institute of Agricultural Economics

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics

Dimitar Terziev

Independent

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics

Ivan Boevski

Independent

Krasimir Kostenarov

New Bulgarian University

Petar Marinov

Standing Committee for Professional Standards and By-Laws of the Bulgarian Psychiatric Association

Minka Chopeva

Independent

Nadejda Dimova

New Bulgarian University

Natalia Stoyanova

Independent

Date Written: December 30, 2022

Abstract

Bulgarian Abstract: Доусъвършенстван и приложен е холистичен подход за разбиране, оценяване и подобряване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България. Направена е мултикритериална оценка на конкурентоспособността на фермите от различен тип посредством използване на анкетна информация.
Направена е и многокритериална оценка на равнището на конкурентоспособност на земеделските стопанства като цяло и с различен тип продуктова специализация чрез използване на статистически данни и приложение на метода на главните компоненти. Извършен е и сравнителен анализ на равнището и динамиката на конкурентоспособност на българските ферми като цяло и с различна специализация за периода 2010-2020 г. Направен е сравнителен анализ на резултатите от оценката на конкурентоспособността на база анкетни и статистически данни и установени предимствата и недостатъците на различните подходи. Направена е оценка на равнището и факторите на конкурентоспособност на земеделски стопанства с биологично производство, установени са връзките с основни характеристики на фермера (пол, възраст и др.), откроени са най-значимите фактори и политически инструменти, оказващи влияние върху конкурентоспособността и идентифицирани намеренията на био-стопанства в близко бъдеще.
Приложен e модел на CPR факторен анализ и индексeн метод за измерване на конкурентоспособността в сектор месо от овцевъдството. Анализирано е преструктурирането и диверсификацията на земеделските кооперации за периода след интеграцията на страната в ЕС и е направена сравнителна оценка с другите форми за стопански организации в селското стопанство. Извършена е многокритериалната оценка на алтернативните бизнес модели и стратегии за управление на земеделското предприятие и риска, и са идентифицирани факторите на конкурентоспособността на българските ферми.
Направен е теоретичен анализ на мезо-икономическото ниво на управление, установени са нагласите на алтернативните фермери у нас за ползване на мезо-институции и преосмислена връзката с аграрната конкурентоспособност на настоящия етап от развитие на отрасъла. Анализирано е развитието на земеделските стопанства за периода 2007–2020 г. в страната и сравнено развитието на селските райони и аграрния сектор в Южен централен район с общото състояние, посредством Индекс на локализация.
Разкрити са новите тенденции в маркетинга на селското стопанство (дигитализация, интелигентен маркетинг и др.), оценено е влиянието върху взаимоотношенията земеделски производители и крайни потребители и ефекта върху конкурентоспособността на фермите. Предложен е алгоритъм за разработване и прилагане на нови модели за иновативна дейност на малките и средни предприятия в селското стопанство, който позволява ефективни управленски решения на различни нива, количествено определяне на индекса за иновативна дейност и лесно адаптиране при разработване на автоматизирана система.
Изготвени са обобщени изводи за равнището, тенденциите и факторите на конкурентоспособност на българските ферми от различен тип и са дадени препоръки за подобряване на научните и оценителни методи, на системата за набиране на агро-информация, на обществените политики, програми и форми на интервенция, и на фермерските стратегии за подобряване на конкурентоспособността.

English Abstract: A holistic approach for understanding, evaluating and improving the competitiveness of agricultural holdings in Bulgaria has been refined and applied. A multi-criteria assessment of the competitiveness of farms of different types is made by using survey information.

A multi-criteria assessment of the level of competitiveness of agricultural holdings as a whole and with different types of product specialization was also made by using statistical data and applying the method of principal components. A comparative analysis of the level and dynamics of competitiveness of Bulgarian farms in general and with different specializations for the period 2010-2020 was also carried out. A comparative analysis of the results of the assessment of competitiveness based on survey and statistical data was made and the advantages and disadvantages of the various approaches. An assessment was made of the level and factors of competitiveness of agricultural holdings with organic production, the relationships with the main characteristics of the farmer (gender, age, etc.) were established, the most significant factors and political instruments affecting competitiveness were highlighted and the in
tentions were identified of organic farms in the near future.

A model of CPR factor analysis and an index method for measuring competitiveness in the sheep meat sector were applied. The restructuring and diversification of agricultural cooperatives for the period after the country's integration into the EU was analyzed and a comparative assessment was made with other forms of business organizations in agriculture. The multi-criteria evaluation of alternative business models and strategies for managing the agricultural enterprise and risk was carried out, and the factors of the competitiveness of Bulgarian farms were identified.

A theoretical analysis of the meso-economic level of management was made, the attitudes of alternative farmers in our country for the use of meso-institutions were established, and the relationship with agrarian competitiveness at the current stage of development of the industry was rethought. The development of agricultural holdings for the period 2007–2020 in the country was analyzed and the development of rural areas and the agrarian sector in the South Central region was compared with the general situation, by means of the Localization Index.

The new trends in agricultural marketing (digitalization, intelligent marketing, etc.) are revealed, the impact on the relationship between agricultural producers and end users and the effect on the competitiveness of farms are assessed. An algorithm for the development and implementation of new models for innovative activity of small and medium-sized enterprises in agriculture is proposed, which allows effective management decisions at different levels, quantification of the index for innovative activity and easy adaptation when developing an automated system.

General conclusions have been drawn up about the level, trends and factors of competitiveness of Bulgarian farms of different types and recommendations have been made for improving the scientific and evaluation methods, the system for gathering agro-information, public policies, programs and forms of intervention, and of farming strategies to improve competitiveness.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: competitiveness, production, financial, and governance pillars, farms, Bulgaria

JEL Classification: Q12, Q13, Q18, Q17, L11, L14, L16,, D14, D21, D23

Suggested Citation

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina and Ivanov, Bodjidar and Mitova, Dilyana and Terziev, Dimitar and Sarov, Angel and Boevski, Ivan and Kostenarov, Krasimir and Marinov, Petar and Chopeva, Minka and Dimova, Nadejda and Stoyanova, Natalia, Въпроси на конкурентоспособността на земеделските стопанства на Българиря (Issues of the Competitiveness of the Agricultural Holdings of Bulgaria) (December 30, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4332738 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4332738

Hrabrin Bachev (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://hrabrin-bachev.my.contact.bg/

Nina Koteva

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics ( email )

Sofia

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Dimitar Terziev

Independent ( email )

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Ivan Boevski

Independent ( email )

Krasimir Kostenarov

New Bulgarian University ( email )

21 Montevideo Str.
Sofia, 1618
Bulgaria

Petar Marinov

Standing Committee for Professional Standards and By-Laws of the Bulgarian Psychiatric Association ( email )

Minka Chopeva

Independent ( email )

Nadejda Dimova

New Bulgarian University ( email )

Natalia Stoyanova

Independent ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
120
PlumX Metrics