השימוש בנאמנויות בהקשר יחסי הממון בין בני זוג: אתגרים ופתרונות The Use of Trusts in the Relationship Property Context: Challenges and Solutions

משפטים נב(2) 489-573 (2023)

85 Pages Posted: 9 Jan 2024

See all articles by Adam S. Hofri-Winogradow

Adam S. Hofri-Winogradow

Peter A. Allard School of Law, the University of British Columbia

Ram Rivlin

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 28, 2023

Abstract

תקציר בעברית: השימוש בנאמנויות הוא אחת הדרכים העיקריות להכשלת תכליתם של דיני הרכוש הזוגי: חלוקה שוויונית של רכוש בני הזוג לאחר התרתם או פקיעתם של הנישואין. ההכשלה מתבצעת בשתי דרכים עיקריות: על ידי שבני זוג אינם מחזיקים ברכושם כבעלים, אלא כנהנים לפי נאמנות שיצר מי שאינו צד לנישואין; ועל ידי שבני זוג מכפיפים רכוש זוגי לנאמנויות שיצרו בעצמם עבור נהנים שונים, כולל בן הזוג היוצר עצמו. האפשרות להותיר את זהות הנהנים לפי נאמנות ואת היקף הנאתו של כל נהנה לא ידועים לתקופות ארוכות מעצימה את הפוטנציאל שבמוסד הנאמנות להכשלת תכלית דיני הרכוש הזוגי. חלק מבתי המשפט שנתקלו בשימוש כזה במוסד הנאמנות אפשרו אותו, ללא דיון מספיק, אף שהוא סותר חובות שבדין. המאמר הנוכחי הוא החיבור הראשון בספרות המשפטית בעברית המכיל התמודדות מקיפה עם הפוטנציאל שבמוסד הנאמנות לעקיפת דיני הרכוש הזוגי.
תיארנו בפירוט את הבעייתיות האמורה, מיפינו את גבולות השימוש הלגיטימי בנאמנות לשינוי תוצאות חלוקת הרכוש בין בני זוג לשעבר והצענו פתרונות משפטיים לשם חסימת השימוש שאינו לגיטימי בנאמנות להכשלת דיני הרכוש הזוגי. לעמדתנו, הנאה של בן זוג לפי נאמנות שיצר מי שאינו צד לנישואין כפופה לאיזון המשאבים שבין בן הזוג הנהנה לבן זוגו, אם היא בגדר תמורה על פעולות שביצע הנהנה תוך כדי הנישואין. הנאה של בן זוג לפי נאמנות שיצר מי שאינו צד לנישואין, שאופייה מתנתי ולא תמורתי, עשויה להיות כפופה לשיתוף ספציפי בין בן הזוג הנהנה לבן זוגו. הצענו דרכים לשומת הנאה של בן זוג לפי נאמנות, שהיקפה טרם נקבע במועד חלוקת הרכוש, וכן של מועמדות של בן זוג להנאה לפי נאמנות. באשר לנאמנויות שיוצר בן זוג במהלך הנישואין וכופף להן רכוש הכפוף לאיזון המשאבים או לשיתוף ספציפי, הצענו כללים להבחנה בין נאמנויות כאלה העולות בקנה אחד עם דיני הרכוש הזוגי וגוברות על זכויות בן זוגו של היוצר ברכוש שהוכפף להן, לבין נאמנויות הסותרות את דיני הרכוש הזוגי ונדחות מפני דינים אלה. לבסוף פירטנו סעדים שנועדו לתקן את תוצאותיה של נאמנות שיצר בן זוג וכפף לה רכוש זוגי ולהשיב על כנן את התוצאות שהיו מתקבלות מהכפפת רכוש בני הזוג לדיני הרכוש הזוגי לולא נוצרה הנאמנות.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: נאמנות, נאמנים, יחסי ממון, רכוש זוגי

JEL Classification: K11, K36

Suggested Citation

Hofri-Winogradow, Adam S. and Rivlin, Ram, השימוש בנאמנויות בהקשר יחסי הממון בין בני זוג: אתגרים ופתרונות The Use of Trusts in the Relationship Property Context: Challenges and Solutions (December 28, 2023). משפטים נב(2) 489-573 (2023), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4677814

Adam S. Hofri-Winogradow (Contact Author)

Peter A. Allard School of Law, the University of British Columbia ( email )

1822 East Mall
Vancouver, BC V6T 1Z1
Canada

HOME PAGE: http://allard.ubc.ca/about-us/our-people/adam-s-hofri-winogradow

Ram Rivlin

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
112
PlumX Metrics